M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   4

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4

usnesení 12. zasedání ze dne 25.05.2022
číslo 12R-330/2022

ke Zprávě o plnění rozpočtu městské části Praha 4, plnění finančního plánu ekonomické činnosti a vyúčtování výsledků hospodaření – závěrečný účet městské části Praha 4 za rok 2021

Rada městské části Praha 4

I. b e r e  n a  v ě d o m í
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha 4 za rok 2021 zpracovanou kontrolní skupinou Magistrátu hl.m. Prahy uvedenou v příloze číslo 7 tohoto usnesení

II. k o n s t a t u j e
1. že chyby a nedostatky zjištěné při přezkoumání hospodaření městské části Praha 4 za rok 2021 nemají závažnost nedostatků uvedených v ustanovení §10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004

2. že hospodaření hlavní činnosti městské části Praha 4 za rok 2021 skončilo přebytkem ve výši 59 242,48 tis. Kč.

3. že do oblasti provozního rozpočtu na rok 2022 bylo již zapojeno 83 320,5 tis. Kč z úspor provozních výdajů dle přílohy číslo 1 usnesení č. 18Z-3/2021

4. že do oblasti investičního rozpočtu na rok 2022 bylo již zapojeno 258 780,5 tis. Kč z nerealizovaných investičních výdajů dle přílohy číslo 1 usnesení č. 18Z-3/2021

5. že podíl na dani z příjmů právnických osob za rok 2021, který bude městské části Praha 4 převeden v průběhu roku 2022, nahradí vlastní zdroje městské části určené na nájem radnice
 
III. s o u h l a s í
1. s výsledkem hospodaření městské části Praha 4  za rok 2021 a závěrečným účtem včetně Zprávy  o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha 4 za rok 2021 bez výhrad  a to na základě bodu II. odst. 1 tohoto usnesení

2. s návrhem Opatření k nápravě nedostatků zjištěných na základě přezkoumávání hospodaření městské části Praha 4 za rok 2021 provedených kontrolní skupinou magistrátu hl.m. Prahy dle přílohy číslo 8 tohoto usnesení

3. s plněním rozpočtu příjmů a výdajů za rok 2021 dle příloh číslo 1a)-1h) tohoto usnesení v těchto finančních objemech:

Příjmy celkem po konsolidaci: 1 015 135 825,90 Kč
Výdaje celkem po konsolidaci:  955 893 341,84 Kč
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci:  59 242 484,06 Kč
Financování celkem po konsolidaci:   -59 242 484,06 Kč
 
4. s návrhem na finanční vypořádání městské části Praha 4 za rok 2021 se státním rozpočtem a rozpočtem hlavního města Prahy dle přílohy číslo 3 tohoto usnesení, podle něhož městská  část Praha 4:

a) odvede
Celkem: 91 053 121,61 Kč
z toho:  
do státního rozpočtu:  200 775,00 Kč
do rozpočtu hl.m. Prahy:  90 852 346,61 Kč

b) obdrží
Celkem: 1 562 033,76 Kč
z toho:  
ze zdrojů státního rozpočtu:   1 562 033,76  Kč
z rozpočtu hl.m. Prahy:   0,00  Kč
 
s tím, že městská část Praha 4 požádala o ponechání nevyčerpaných účelových dotací v celkové výši 90 828 840,55 Kč
 
5. se zapojením nevyčerpaných prostředků v celkové výši 77 769 tis. Kč dle přílohy číslo 4a a 4b tohoto usnesení,

6. s navýšením položky 8115 financování rozpočtu na rok 2022 v celkové výši 77 769 tis. Kč dle III. bod 6

7. s navýšením běžných výdajů rozpočtu na rok  2022 v celkové  výši 69 088 tis. Kč dle  III. odst. 6 

8. s navýšením kapitálových výdajů rozpočtu na rok 2022 v celkové výši 8 681 tis. Kč dle III. odst. 6

IV. s c h v a l u j e
1. výsledek hospodářské činnosti dle příloh č. 2a)-2b) tohoto usnesení v těchto finančních objemech:

Výnosy celkem: 286 717 279,01 Kč
Náklady celkem   268 612 157,01 Kč
Hospodářský výsledek po zdanění:   18 105 122,00 Kč
Předběžní podíl na daňové povinnosti činil:  23 959 366,99  Kč

s tím, že výše podílu na daňové povinnosti hlavního města Prahy po úpravách činí 24 985 023,77 Kč z toho 209 651,16 Kč je daňová povinnost z hlavní činnosti a 24 775 372,61 z ekonomické činnosti. 

2. výsledky hospodaření příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 4 dle přílohy číslo 5a) tohoto usnesení

3. předběžné výsledky hospodaření společností založených městskou částí Praha 4 dle přílohy číslo 5b) tohoto usnesení
 
4. odvod zlepšeného hospodářského výsledku a výnosů z prodeje majetku mateřských a základních škol zřízených městskou částí Praha 4 a jejich zapojení do rozpočtu zřizovatele dle přílohy č.6a) tohoto usnesení ve prospěch neinvestiční rezervy OdPa 6409 položka 5901 ORJ 1020 s tím, že 4 486 tis. Kč je účelově určeno na dopady nárůstu cen energií pro MŠ a ZŠ

5. odvod zlepšeného hospodářského výsledku příspěvkové organizace Ústav sociálních služeb Prahy 4 ve výši 2 955 186,81 Kč a Zdravotnického zařízení MČ Praha 4 ve výši 22 564 Kč ve prospěch rozpočtu zřizovatele a jejich zapojení do rozpočtu zřizovatele OdPa 6409 položka 2122 ORJ 1020 ve prospěch neinvestiční rezervy rady OdPa 6409 položka 5901 ORJ 1020

6. dokrytí provozní ztráty z hlavní činnosti příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 4 v celkové výši 1 450 388,52 Kč dle přílohy číslo 6b) tohoto usnesení

7.  uvolnění neinvestiční rezervy rady OdPa 6409 položka 5901 ORJ 1020 ve výši 1 450,4 tis. Kč za účelem dokrytí ztráty z energií a provozu z hlavní činnosti dle bodu IV. odst. 6

8. uvolnění neinvestiční rezervy rady OdPa 6409 položka 5901 ORJ 1020 ve výši
455 tis. Kč pro Ústav sociálních služeb Prahy 4 na dokrytí nárůstu cen energií 

9. uvolnění neinvestiční rezervy rady OdPa 6409 položka 5901 ORJ 1020 ve výši
22,6 tis. Kč pro Zdravotnické zařízení městské části Praha 4

10. uvolnění neinvestiční rezervy rady OdPa 6409 položka 5901 ORJ 1020 ve výši 5 500 tis. Kč do rozpočtu Odboru stavebních investic a oprav na dokrytí nově zařazené investiční akce Rekonstrukce kotelen MŠ a ZŠ.

11. uvolnění neinvestiční rezervy rady OdPa 6409 položka 5901 ORJ 1020 ve výši 10 tis. Kč pro Mateřskou školu Na Chodovci  jako vratku výnosů získaných z prodeje majetku

12. uvolnění neinvestiční rezervy rady OdPa 6409 položka 5901 ORJ 1020 ve výši
2 tis. Kč pro Základní školu U Krčského lesa  jako vratku výnosů získaných z prodeje majetku

13. navýšení příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím v celkové výši
1 450,4 tis. Kč dle přílohy číslo 6b) v návaznosti na bod IV. odst. 7

14. navýšení příspěvku na provoz ve výši 455 tis. Kč pro ÚSS Prahy 4 OdPa 4351 položka 5331 ORJ 551 v návaznosti na bod IV. odst. 8.

15. navýšení příspěvku na provoz pro ZZ MČ Praha 4 ve výši 22,6 tis. Kč OdPa 3539 položka 5331 ORJ 576 v návaznosti na bod IV. odst 9.

16. navýšení investičního rozpočtu Odboru stavebních investic a oprav OdPa 3313 položka 6121 ORJ 445 Org 311312 ve výši 5 500 tis. Kč v návaznosti na bod IV. odst. 10.

17. navýšení příspěvku na provoz Mateřské škole Na Chodovci ve výši 10 tis. Kč OdPa 3111 položka 5331 ORJ 467, Org 132 v návaznosti na bod IV. odst. 11.

18.  navýšení příspěvku na provoz Základní škole U Krčského lesa ve výši 2 tis. Kč OdPa 3113 položka 5331 ORJ 466, Org 104 v návaznosti na bod IV. odst. 12.

19. příděl do fondů příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 4 po zdanění dle přílohy 6c) tohoto usnesení

20. převedení nevyčerpaného investičního příspěvku poskytnutého Mateřské škole Jílovská ve výši 145,-  Kč do Fondu investic k využití v roce 2022

21.  realizaci rozpočtových opatření vyplývajících z odstavce V. bodů 1-15

V. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu městské části Praha 4
1. schválit celoroční hospodaření městské části Praha 4 a závěrečný účet za rok 2021 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021 bez výhrad

2. schválit návrh Opatření k nápravě  nedostatků zjištěných na základě přezkoumávání hospodaření městské části Praha 4 za rok 2020 provedených kontrolní skupinou magistrátu hl.m. Prahy v souladu s § 39 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze v platném znění dle přílohy č. 8

VI. u k l á d á
Ing. Zdeňku Kováříkovi 1. místostarostovi MČ Praha 4
předložit  Zastupitelstvu městské části Praha 4 materiál k projednání a schválení

 T:  červen 2022

 

 Předkladatel: Ing. Kovářík 1. místostarosta MČ Praha 4

Příloha 1-6:

Příloha 7:

Příloha 8:

Zveřejněno: 27.05.2022 – organizační odd. Dagmar Milerová
Vytisknout