M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   4

ZASTUPITELSTVO ČÁSTI PRAHA 4

usnesení 21. zasedání ze dne 29.06.2022
číslo 21Z-02/2022

ke Zprávě o plnění rozpočtu městské části Praha 4 a vyúčtování výsledků hospodaření – závěrečný účet městské části Praha 4 za rok 2021

Zastupitelstvo městské části Praha 4

I. b e r e  n a  v ě d o m í
1. hospodaření zřízených organizací a společností založených městskou částí Praha 4 za rok 2021 dle přílohy číslo 5a) a 5b) tohoto usnesení
2. výsledek hospodaření ekonomické činnosti městské části Praha 4 za rok 2021 dle přílohy číslo 2a) tohoto usnesení
2b) tohoto usnesení v těchto objemech:

Výnosy celkem: 286 717 279,01 Kč
Náklady celkem   268 612 157,01 Kč
Hospodářský výsledek po zdanění:  18 105 122,00 Kč
Předběžný podíl na daňové povinnosti činil:  23 959 366,99 Kč

s tím, že výše podílu na daňové povinnosti hlavního města Prahy po dodatečných úpravách činí celkem 24 985 023,77 Kč, z toho 209 651,16 Kč je daňová povinnost z hlavní činnosti a 24 775 372,61 Kč z ekonomické činnosti.

II. k o n s t a t u j e
1. že chyby a nedostatky zjištěné při přezkoumávání hospodaření městské části Praha 4 za rok 2021 nemají závažnost nedostatků uvedených v ustanovení §10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004

2. že hospodaření hlavní činnosti městské části Praha 4 za rok 2021 skončilo přebytkem ve výši 59 242,48 tis. Kč

3. že do oblasti provozního rozpočtu na rok 2022 bylo již zapojeno 83 320,5 tis. Kč z úspor provozních výdajů dle přílohy č. 1 usnesení č. 18Z-3/2021

4. že do oblasti investičního rozpočtu na rok 2022 bylo již zapojeno 258 780,5 tis. Kč dle přílohy číslo 1 usnesení č. 18Z-3/2021

5. že podíl na dani z příjmů právnických osob hlavního města Prahy za rok 2021, který bude MČ Praha 4 převeden v průběhu roku 2022, nahradí vlastní zdroje městské části určené na nájem radnice
III. s c h v a l u j e
1. výsledek hospodaření městské části Praha 4 a závěrečný účet za rok 2021 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha 4 za rok 2021 dle přílohy číslo 6 tohoto usnesení bez výhrad, a to na základě bodu II. odst. 1. tohoto usnesení.

2. Opatření k nápravě nedostatků zjištěných na základě přezkoumávání hospodaření městské části Praha 4 za rok 2021 provedených kontrolní skupinou Magistrátu hl.m. Prahy dle přílohy číslo 7 tohoto usnesení

3. plnění rozpočtu příjmů a výdajů za rok 2021 dle příloh 1a – 1h) tohoto usnesení v těchto finančních objemech:

Příjmy celkem po konsolidaci: 1 015 135 825,90 Kč
Výdaje celkem po konsolidaci:  955 893 341,84 Kč
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci:  59 242 484,06 Kč
Financování celkem po konsolidaci:  -59 242 484,06 Kč

4. finanční vypořádání městské části Praha 4 se státním rozpočtem a rozpočtem hlavního města Prahy dle přílohy číslo 3, podle něhož městská část Praha 4:

a) odvede
Celkem: 91 053 121,61 Kč
z toho:  
do státního rozpočtu:  200 775,00 Kč
do rozpočtu hl.m. Prahy:  90 852 346,61 Kč

b) obdrží
Celkem: 1 562 033,76 Kč
z toho:  
ze zdrojů státního rozpočtu:  1 562 033,76 Kč
z rozpočtu hl.m. Prahy:  0,00 Kč

5. s tím, že městská část Praha 4 požádala o ponechání nevyčerpaných účelových dotací v celkové výši 90 828 840,55 Kč. 

6. zapojení nevyčerpaných finančních prostředků v celkové výši 77 769 tis. Kč dle přílohy číslo 4a a 4b tohoto usnesení

7. navýšení položky 8115 financování rozpočtu na rok 2021 v celkové výši 77 769 tis. Kč dle III. bod 6)

8. navýšení běžných výdajů rozpočtu na rok 2021 v celkové  výši 69 088 tis. Kč dle  III. bod 6)

9. navýšení kapitálových výdajů rozpočtu na rok 2021 v celkové výši 8 681 tis. Kč dle III. bod 6)

10. realizaci rozpočtového opatření vyplývající z bodu III. odst.8-9Předkladatel: Rada městské části Praha 4

Příloha 1-5:

Příloha 6:

Příloha 7:

Zveřejněno: 01.07.2022 – organizační odd. Dagmar Milerová
Vytisknout