M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   4

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4

usnesení 11. zasedání ze dne 02.06.2021
číslo 11R-330/2021

ke Zprávě o plnění rozpočtu městské části Praha 4 a vyúčtování výsledků hospodaření – závěrečný účet městské části Praha 4 za rok 2020

Rada městské části Praha 4

I. b e r e  n a  v ě d o m í
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha 4 za rok 2020 zpracovanou kontrolní skupinou Magistrátu hl.m. Prahy uvedenou v příloze číslo 7 tohoto usnesení

II. k o n s t a t u j e
1. že chyby a nedostatky zjištěné při přezkoumání hospodaření městské části Praha 4 za rok 2020 nemají závažnost nedostatků uvedených v ustanovení §10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004

2. že hospodaření hlavní činnosti městské části Praha 4 za rok 2020 skončilo přebytkem  ve výši 88 610,53 tis. Kč.
 
3. že do oblasti provozního rozpočtu na rok 2021 bylo již zapojeno 65 227 tis. Kč z úspor provozních výdajů dle přílohy číslo 1 usnesení č. 12Z-3/2020

4. že do oblasti investičního rozpočtu na rok 2021 bylo již zapojeno 233 403,6 tis. Kč z nerealizovaných investičních výdajů dle přílohy číslo 1 usnesení č. 12Z-3/2020

5. že podíl na dani z příjmů právnických osob za rok 2020, který bude městské části Praha 4 převeden v průběhu roku 2021, nahradí vlastní zdroje městské části určené na nájem radnice
 
III. s o u h l a s í
1. s výsledkem hospodaření městské části Praha 4 za rok 2020 a závěrečným účtem včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha 4 za rok 2020 bez výhrad a to na základě bodu II. odst. 1 tohoto usnesení

2. s Návrhem opatření k nápravě nedostatků zjištěných na základě přezkoumávání hospodaření městské části Praha 4 za rok 2020 provedených kontrolní skupinou magistrátu hl.m. Prahy dle přílohy číslo 8 tohoto usnesení

3. a) s plněním rozpočtu příjmů a výdajů za rok 2020 dle příloh číslo 1a)-1h) tohoto usnesení v těchto finančních objemech:

Příjmy celkem po konsolidaci: 1 042 706 405,39 Kč
Výdaje celkem po konsolidaci:  954 095 872,03 Kč
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci:  88 610 533,36 Kč
Financování celkem po konsolidaci:   -88 610 533,36 Kč
 
4. s výsledkem hospodářské činnosti dle příloh č. 2a)-2b) tohoto usnesení v těchto finančních objemech:

Výnosy celkem: 281 980 547,22 Kč
Náklady celkem   250 235 120,86 Kč
Hospodářský výsledek po zdanění:   31 745 426,36 Kč
Předběžní podíl na daňové povinnosti činil: 22 676 161,89 Kč

s tím, že výše podílu na daňové povinnosti hlavního města Prahy po úpravách činí 23 177 078,16 Kč 
 
5. s návrhem na finanční vypořádání městské části Praha 4 za rok 2020 se státním rozpočtem a rozpočtem hlavního města Prahy dle přílohy číslo 3 tohoto usnesení, podle něhož městská část Praha 4:

  a) odvede

Celkem: 97 492 701,91 Kč
z toho:  
do státního rozpočtu:  573 037,00 Kč
do rozpočtu hl.m. Prahy:  96 919 664,91 Kč

  b) obdrží

Celkem: 0,00 Kč
z toho:  
ze zdrojů státního rozpočtu:   0,00  Kč
z rozpočtu hl.m. Prahy:   0,00  Kč
 
s tím, že městská část Praha 4 požádala o ponechání nevyčerpaných účelových dotací v celkové výši 96 418 127,51 Kč
 
6. se zapojením nevyčerpaných prostředků v celkové výši 95 444,9 tis. Kč dle přílohy číslo 4a a 4b tohoto usnesení,

7. s navýšením položky 8115 financování rozpočtu na rok 2021 v celkové výši
95 444,9 tis. Kč dle III. bod 6

8. s navýšením běžných výdajů rozpočtu na rok 2021 v celkové výši 68 436,6 tis. Kč dle III. odst. 6 

9. s navýšením kapitálových výdajů rozpočtu na rok 2021 v celkové výši 27 008,3 tis. Kč dle III. odst. 6

IV. s o u h l a s í
1. s výsledky hospodaření příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 4 dle přílohy číslo 5a) tohoto usnesení
2. s předběžnými výsledky hospodaření společností založených městskou částí Praha 4 dle přílohy číslo 5b) tohoto usnesení
 
V. s c h v a l u j e
1. odvod zlepšeného hospodářského výsledku a výnosů z prodeje majetku příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 4 dle přílohy č.6a) tohoto usnesení do rozpočtu zřizovatele ve prospěch neinvestiční rezervy rady

2. odvod nevyčerpaného účelového příspěvku poskytnutého MŠ Přímětická, ZŠ Plamínkové a ZŠ Táborská dle přílohy č. 6b) do rozpočtu zřizovatele ve prospěch rozpočtu Odboru stavebních investic a oprav na realizaci vnitřního zastínění objektů základních a mateřských škol

3. dokrytí provozní ztráty z hlavní činnosti příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 4 v celkové výši 3 166 191,15 Kč dle přílohy číslo 6c) tohoto usnesení

4. zapojení finančních prostředků získaných v návaznosti na bod V. odst. 1 v celkové výši 9 922,6 tis. Kč do rozpočtu zřizovatele OdPa 6409 položka 2122 ORJ 1020 ve prospěch neinvestiční rezervy rady OdPa 6409 položka 5901 ORJ 1020

5. zapojení finančních prostředků získaných v návaznosti na bod V. odst. 2 v celkové výši 1 800 tis. Kč do rozpočtu zřizovatele OdPa 6409 položka 2122 ORJ 1020 ve prospěch rozpočtu Odboru stavebních investic a oprav OdPa 3111 pol. 5137 ve výši 200 tis. Kč a Odpa 3113 pol. 5137 ve výši 1 600 tis. Kč

6.  uvolnění neinvestiční rezervy rady OdPa 6409 položka 5901 ORJ 1020 ve výši 3 166,2 tis. Kč za účelem dokrytí ztráty z energií a provozu z hlavní činnosti dle bodu V. odst. 2

7. uvolnění neinvestiční rezervy rady OdPa 6409 položka 5901 ORJ 1020 ve výši
871,6 tis. Kč pro Ústav sociálních služeb Prahy 4 na řešení krizových situací v roce 2021

8. uvolnění neinvestiční rezervy rady OdPa 6409 položka 5901 ORJ 1020 ve výši
3 000 tis. Kč pro rozpočet Odboru školství a rodinné politiky na malování pro objekty mateřských škol ve výši 2 000 tis. Kč a objekty základních škol ve výši 1 000 tis. Kč

9. uvolnění neinvestiční rezervy rady OdPa 6409 položka 5901 ORJ 1020 ve výši
2 tis. Kč pro Základní školu U Krčského lesa jako vratku výnosů získaných z prodeje majetku

10. navýšení příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím v celkové výši 3 166,2 tis. Kč dle přílohy číslo 6c) v návaznosti na bod V. odst. 2, odst. 3.

11. navýšení příspěvku na provoz ve výši 871,6 tis. Kč pro ÚSS Prahy 4 OdPa 4351 položka 5331 ORJ 551v návaznosti na bod V. odst. 4.

12. navýšení rozpočtu Odboru školství a rodinné politiky OdPa 3299 pol. 5901 ORJ 465 ve výši 3 000 tis. Kč v návaznosti na bod V. odst. 5

13. navýšení rozpočtu Odboru stavebních investic a oprav OdPa 3111 pol. 5137 ve výši 200 tis. Kč a Odpa 3113 pol. 5137  tis. Kč v návaznosti na bod V. odst. 2

14.  navýšení příspěvku na provoz Základní škole U Krčského lesa  ve výši 2 tis. Kč OdPa 3113 položka 5331 ORJ 466, Org 104 v návaznosti na bod V. odst. 7.

15. příděl do fondů příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 4 z doplňkové činnosti po zdanění dle přílohy 6d) tohoto usnesení

16. ponechání nevyčerpaného investičního příspěvku poskytnutého Základní školy Jílovská ve výši 61 240 Kč k využití v roce 2021

17.  realizaci rozpočtových opatření dle bodu  odst. 1-14

VI. u k l á d á
1. Základní škole Jižní dokrýt provozní ztrátu za rok 2021 ve výši 245 047,21 Kč z rezervního  fondu organizace
2. Základní škole Jeremenkova dokrýt část provozní ztráty za rok 2021 ve výši 330 909,89 Kč  z rezervního fondu organizace

VII. d o p o r u č u j e
  Zastupitelstvu městské části Praha 4
1. schválit celoroční hospodaření městské části Praha 4 a závěrečný účet za rok 2020 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 bez výhrad

2. schválit Návrh opatření k nápravě  nedostatků zjištěných na základě přezkoumávání hospodaření městské části Praha 4 za rok 2020 provedených kontrolní skupinou magistrátu hl.m. Prahy v souladu s § 39 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze v platném znění dle přílohy č. 8

3. schválit hospodaření příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 4 za rok 2020 dle přílohy číslo 5a) tohoto usnesení

4. schválit předběžné výsledky hospodaření společností založených městskou částí Praha 4 za rok 2020 dle přílohy číslo 5b) tohoto usnesení

VIII. u k l á d á
Ing. Zdeňku Kováříkovi 1. místostarostovi MČ Praha 4
 předložit Zastupitelstvu městské části Praha 4 materiál k projednání a schválení

 T:  červen 2021

Předkladatel: Ing. Kovářík 1. místostarosta MČ Praha 4

Příloha 1-6:

Příloha 7:

Příloha 8:

Zveřejněno: 07.06.2021 – organizační odd. Dagmar Milerová
Vytisknout