M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   4

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4

usnesení 11. zasedání ze dne 29.05.2019
číslo 11R-411/2019

ke Zprávě o plnění rozpočtu městské části Praha 4 a vyúčtování výsledků hospodaření – závěrečný účet městské části Praha 4 za rok 2018

Rada městské části Praha 4

I. b e r e  n a  v ě d o m í
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha 4 za rok 2018 zpracovanou kontrolní skupinou Magistrátu hl.m. Prahy uvedenou v příloze číslo 7 tohoto usnesení

II. k o n s t a t u j e,
1. že chyby a nedostatky zjištěné při přezkoumání hospodaření městské části Praha 4 za rok 2018 nemají závažnost nedostatků uvedených v ustanovení §10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004

2. že hospodaření  hlavní činnosti městské části Praha 4 za rok 2018 skončilo schodkem  ve výši  28 803,41 tis. Kč, který je kryt z vlastních zdrojů třídou 8 financování.
 
3. že do oblasti provozního rozpočtu na rok 2019 bylo již zapojeno 22 342 tis. Kč z úspor provozních výdajů dle přílohy číslo 1 usnesení č. 2Z-9/2019

4. že do oblasti investičního rozpočtu na rok 2019 bylo již zapojeno 243 086,6 tis. Kč z nerealizovaných investičních výdajů  dle přílohy číslo 1 usnesení č. 2Z-9/2019

5. že podíl na dani z příjmů právnických osob za rok 2018, který bude městské části Praha 4 převeden v průběhu roku 2019, nahradí vlastní zdroje městské části určené na nájem radnice
 
III. s o u h l a s í
1. s výsledkem hospodaření městské části Praha 4  za rok 2018 a závěrečným účtem
včetně Zprávy  o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha 4 za rok 2018 bez výhrad  a to na základě bodu II. odst. 1 tohoto usnesení

2. s Návrhem opatření k nápravě  nedostatků zjištěných na základě přezkoumávání
hospodaření městské části Praha 4 za rok 2018 provedených kontrolní skupinou magistrátu hl.m. Prahy dle přílohy číslo 8 tohoto usnesení

3. s plněním rozpočtu příjmů a výdajů za rok 2018 dle příloh číslo 1a)-1h) tohoto usnesení v těchto finančních objemech:

Příjmy celkem po konsolidaci:  982 912 891,92 Kč
Výdaje celkem po konsolidaci:  1 011 716 298,80 Kč
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci:   -28 803 406,88 Kč
Financování celkem po konsolidaci:   28 803 406,88 Kč
 
4. s výsledkem hospodářské činnosti dle příloh č. 2a)-2b) tohoto usnesení v těchto 
finančních objemech:

Výnosy celkem:  333 530 932,28 Kč
Náklady celkem    298 190 569,35 Kč
Hospodářský výsledek po zdanění:   35 340 362,93 Kč
Předběžní podíl na daňové povinnosti činil:  27 552 380,21 Kč

s tím, že výše podílu na daňové povinnosti hlavního města Prahy po úpravách činí 28 387 479,37 Kč
 
5. s návrhem na finanční vypořádání městské části Praha 4 za rok 2018 se státním  rozpočtem a rozpočtem hlavního města Prahy dle přílohy číslo 3 tohoto usnesení, podle  něhož městská  část Praha 4:

a) odvede
Celkem:  70 383 088,24 Kč
z toho:  
do státního rozpočtu:   1 266 271,00 Kč
do rozpočtu hl.m. Prahy:   69 116 817,24 Kč

b) obdrží
Celkem:  617 068,36 Kč
z toho:  
ze zdrojů státního rozpočtu:   616 868,36 Kč
z rozpočtu hl.m. Prahy:   200,00 Kč
 
s tím, že městská část Praha 4 požádala o ponechání nevyčerpaných účelových dotací v celkové výši 63 708 756,08 Kč
 
6. se zapojením nevyčerpaných prostředků v celkové výši 50 123,6 tis. Kč dle přílohy číslo 4 tohoto usnesení,

7. s navýšením položky 8115 financování rozpočtu na rok 2019 v celkové výši 50 123,6 tis. Kč dle III. bod 6

8. s navýšením běžných výdajů rozpočtu na rok  2019 v celkové  výši 50 123,6 tis. Kč, v návaznosti na III. bod 6 

IV. s o u h l a s í
1. s výsledky hospodaření příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 4 dle přílohy číslo 5a) tohoto usnesení
2. s předběžnými výsledky hospodaření společností založených městskou částí Praha 4 dle přílohy číslo 5b) tohoto usnesení
 
V. s c h v a l u j e
1. odvod zlepšeného hospodářského výsledku příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 4 dle přílohy č.6a) tohoto usnesení do rozpočtu zřizovatele ve prospěch neinvestiční  rezervy rady

2. odvod zlepšeného hospodářského výsledku příspěvkové organizace Ústav sociálních služeb v celkové výši 7 072 662,31 Kč do rozpočtu zřizovatele ve prospěch neinvestiční rezervy rady s tím, že 1 000 tis. Kč bude rezervováno pro ZZ MČ P4

3. dokrytí ztráty z energií v hlavní činnosti příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 4  v celkové výši 5 346 024,68 Kč dle přílohy číslo 6b) tohoto usnesení

4. uvolnění neinvestiční rezervy rady ve výši 5 346,1 tis. Kč za účelem dokrytí ztráty z energií v hlavní činnosti dle bodu V. odst. 3

5. uvolnění neinvestiční rezervy rady ve výši 52 tis. Kč za účelem spolufinancování projektu Centrum neformální péče pro Ústav sociálních služeb Prahy 4

6. uvolnění neinvestiční rezervy rady ve výši 9 tis. Kč za účelem navýšení příspěvku pro Základní školu Poláčkova ve výši 5 tis. Kč a Mateřskou školu Přímětická ve výši 4 tis. Kč za účelem vratky výnosů získaných z prodeje majetku

7. navýšení příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím v celkové výši 5 346,1 tis. Kč dle přílohy číslo 6b) v návaznosti na bod V. odst. 3, odst. 4.

8. navýšení příspěvku na provoz ve výši 52 tis. Kč pro ÚSS Prahy 4 v návaznosti na bod V. odst. 5.

9. navýšení příspěvku na provoz Základní škole Poláčkova ve výši 5 tis. Kč a Mateřské škole Přímětická ve výši 4 tis. Kč v návaznosti na bod V. odst. 6.

10. příděl do fondů příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 4 z doplňkové činnosti po zdanění dle přílohy 6c) tohoto usnesení

11. realizaci rozpočtových opatření v souvislosti s V. bod 1-8

VI. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu městské části Praha 4
1. schválit celoroční hospodaření městské části Praha 4 a závěrečný účet za rok 2018 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 bez výhrad
2. schválit Návrh opatření k nápravě  nedostatků zjištěných na základě přezkoumávání hospodaření městské části Praha 4 za rok 2018 provedených kontrolní skupinou magistrátu hl.m. Prahy v souladu s § 39 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze v platném znění dle přílohy č. 8

3. schválit hospodaření příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 4 za rok 2018 dle přílohy číslo 5a) tohoto usnesení

4. schválit předběžné výsledky hospodaření společností založených městskou částí Praha 4 za rok 2018 dle přílohy číslo 5b) tohoto usnesení

VII. u k l á d á
Ing. Zdeňku Kováříkovi 1. místostarostovi MČ Praha 4
předložit Zastupitelstvu městské části Praha 4 materiál k projednání a schválení

 T:  26.6.2019
 

 

Předkladatel: Ing. Zdeněk Kovářík, 1. místostarosta MČ Praha 4

Příloha 1-6:

Příloha 7:

Příloha 8:

Vytisknout