M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   4

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4

usnesení 11. zasedání ze dne 23.05.2018
číslo 11R-394/2018

ke Zprávě o plnění rozpočtu městské části Praha 4 a vyúčtování výsledků hospodaření – závěrečný účet městské části Praha 4 za rok 2017

Rada městské části Praha 4

I. b e r e  n a  v ě d o m í
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha 4 za rok 2017 zpracovanou kontrolní skupinou Magistrátu hl.m. Prahy uvedenou v příloze číslo 7 tohoto usnesení
 
II. k o n s t a t u j e
1. že chyby a nedostatky zjištěné při přezkoumání hospodaření městské části Praha 4 za rok 2017 nemají závažnost nedostatků uvedených v ustanovení §10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004

2. že hospodaření hlavní činnosti městské části Praha 4 za rok 2017 skončilo přebytkem ve výši 55 075,64 tis. Kč

3. že do oblasti provozního rozpočtu na rok 2018 bylo již zapojeno 33 828,2 tis. Kč z úspor provozních výdajů dle přílohy číslo 1 usnesení č. 26Z-2/2017

4. že do oblasti investičního rozpočtu na rok 2018 bylo již zapojeno 234 025,9 tis. Kč z nerealizovaných investičních výdajů  dle přílohy číslo 1 usnesení č. 26Z-2/2017

5. že podíl na dani z příjmů právnických osob za rok 2017, který bude městské části Praha 4 převeden v průběhu roku 2018, nahradí vlastní zdroje městské části určené na nájem radnice
 
III. s o u h l a s í
1. s výsledkem hospodaření městské části Praha 4 za rok 2017 a závěrečným účtem včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha 4 za rok 2017 bez výhrad  a to na základě bodu II. odst. 1 tohoto usnesení

2. s Návrhem opatření č. 3 k nápravě  nedostatků zjištěných na základě přezkoumávání hospodaření městské části Praha 4 za rok 2017 provedených kontrolní skupinou magistrátu hl.m. Prahy dle přílohy číslo 8 tohoto usnesení

3. a) s plněním rozpočtu příjmů a výdajů za rok 2017 dle příloh číslo 1a)-1h) tohoto usnesení v těchto finančních objemech:

Příjmy celkem po konsolidaci: 952 941 387,55 Kč
Výdaje celkem po konsolidaci:  897 865 752,24 Kč
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci:  55 075 635,31 Kč
Financování celkem po konsolidaci:  - 55 075 635,31 Kč
 
4. s výsledkem hospodářské činnosti dle příloh č. 2a)-2b) tohoto usnesení v těchto  finančních objemech:

Výnosy celkem: 325 985 904,80 Kč
Náklady celkem   281 222 508,84 Kč
Hospodářský výsledek po zdanění:  44 763 395,96 Kč
Předběžní podíl na daňové povinnosti činil: 27 927 634,79 Kč

s tím, že výše podílu na daňové povinnosti hlavního města Prahy po úpravách  činí 28 632 950,96  Kč

5. s návrhem na finanční vypořádání městské části Praha 4 za rok 2017 se státním  rozpočtem a rozpočtem hlavního města Prahy dle přílohy číslo 3 tohoto usnesení, podle  něhož městská  část Praha 4:
a) odvede

Celkem: 55 581 110,77 Kč
z toho:  
do státního rozpočtu:  669 415,63 Kč
do rozpočtu hl.m. Prahy:  54 911 695,14 Kč

b) obdrží

Celkem: 390 848,03 Kč
z toho:  
ze zdrojů státního rozpočtu:  390 848,03  Kč
z rozpočtu hl.m. Prahy:  0,00 Kč
 
s tím, že městská část Praha 4 požádala o ponechání nevyčerpaných účelových dotací v celkové výši 54 827,1 tis. Kč
 
6. se zapojením nevyčerpaných prostředků v celkové výši 106 730,50 tis. Kč dle přílohy  číslo 4 tohoto usnesení,

7. s navýšením položky 8115 financování rozpočtu na rok 2018 v celkové výši 106 730,50  tis. Kč dle III. bod 5

8. s navýšením běžných výdajů rozpočtu na rok  2018 v celkové  výši 66 432,20 tis. Kč, s navýšením investičních výdajů na rok 2018 v celkové výši 40 298,30  tis. Kč v návaznosti na III. bod 5 

IV. s o u h l a s í
1. s výsledky hospodaření příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 4 dle přílohy číslo 5a) tohoto usnesení
2. s předběžnými výsledky hospodaření společností založených městskou částí Praha 4 dle přílohy číslo 5b) tohoto usnesení
 
V. s c h v a l u j e
1. odvod zlepšeného hospodářského výsledku příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 4 dle přílohy č.6a) tohoto usnesení do rozpočtu zřizovatele ve prospěch neinvestiční rezervy rady

2. dokrytí ztráty z energií v hlavní činnosti příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 4 v celkové výši 6 179 624,83 Kč dle přílohy číslo 6b) tohoto usnesení

3. dokrytí ztráty z roku 2016 u Krčské mateřské školy ve výši 287 702.- Kč

4. uvolnění neinvestiční rezervy rady ve výši 6 467,3 tis. Kč za účelem dokrytí ztráty z energií v hlavní činnosti dle bodu V. odst. 2 a ztráty z roku 2016 dle bodu V.3

5. uvolnění neinvestiční rezervy rady ve výši 88 tis. Kč za účelem navýšení příspěvku na provoz pro:
• Základní školu Jílovská ve výši 1,5 tis. Kč
• Základní školu U Krčského lesa ve výši 4,5 tis. Kč
• Krčskou mateřskou školu ve výši 2 tis. Kč
• Ústav sociálních služeb Prahy 4 ve výši 80 tis. Kč
 za účelem vratky výnosů získaných z prodeje majetku

6. uvolnění neinvestiční rezervy rady ve výši 2 200 tis. Kč za účelem oprav na majetku
 užívaném příspěvkovými organizacemi ZZ MČ P4 a ÚSS P4.

7. navýšení příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím v celkové výši 6 179,6 tis. Kč dle přílohy číslo 6b) v návaznosti na bod V. odst. 2

8. navýšení příspěvku na provoz Krčské mateřské škole v celkové výši 287,7 tis. Kč
 v návaznosti na bod V. odst. 3

9. navýšení příspěvku na provoz:
• Základní škole Jílovská ve výši 1,5 tis. Kč
• Základní škole U Krčského lesa ve výši 4,5 tis. Kč
• Krčské mateřské škole ve výši 2 tis. Kč
• Ústavu sociálních služeb ve výši 80 tis. Kč
dle bodu V. odst. 5.

10. navýšení provozního rozpočtu odboru stavebních investic a oprav o částku
2 200 tis. Kč v návaznosti na bod V. odst. 6.

11. použití zisku MŠ Mezivrší za rok 2017 ve výši 2 502 615 Kč vzniklý vyřízením reklamace za odběr vody na úhradu ztráty zhoršeného výsledku hospodaření MŠ Mezivrší za rok 2016

12. příděl do fondů příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 4 z doplňkové činnosti po zdanění dle přílohy 6c) tohoto usnesení

13. realizaci rozpočtových opatření v souvislosti s V. bod 1 – 10

VI. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu městské části Praha 4
1. schválit celoroční hospodaření  městské části Praha 4 a závěrečný účet za rok 2017 včetně  Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 bez  výhrad

2. schválit Návrh opatření č. 3 k nápravě  nedostatků zjištěných na základě přezkoumávání hospodaření městské části Praha 4 za rok 2017 provedených kontrolní skupinou magistrátu hl.m. Prahy v souladu s § 39 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze v platném znění

3. schválit hospodaření příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 4 za rok 2017 dle přílohy číslo 5a tohoto usnesení

4. schválit předběžné výsledky hospodaření společností založených městskou částí Praha 4 za rok 2017 dle přílohy číslo 5b) tohoto usnesení

VII. u k l á d á
Mgr. Petru Štěpánkovi, CSs., starostovi MČ Praha 4
předložit Zastupitelstvu městské části Praha 4 materiál k projednání a schválení

 T:  13.6.2018
 

 

Předkladatel: Mgr. Petr Štěpánek, CSc., starosta MČ Praha 4

Příloha 1-6:

Příloha 7:

Příloha 8:

Vytisknout