M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   4

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4

usnesení 10. zasedání ze dne 17.05.2017
číslo 10R-386/2017

ke Zprávě o plnění rozpočtu městské části Praha 4 a vyúčtování výsledků hospodaření – závěrečný účet městské části Praha 4 za rok 2016

Rada městské části Praha 4

I. b e r e  n a  v ě d o m í
1. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha 4 za rok 2016 zpracovanou kontrolní skupinou MHMP uvedenou v příloze číslo 7 tohoto usnesení
2. předběžné výsledky hospodaření společností založených městskou částí Praha 4 dle přílohy číslo 5b) tohoto usnesení

II. k o n s t a t u j e
1. že hospodaření  hlavní činnosti městské části Praha 4 za rok 2016 skončilo přebytkem ve
výši  78 181,78 tis. Kč
2. že do oblasti provozního rozpočtu na rok 2017 bylo již zapojeno 38 238,1 tis. Kč
  z  úspor  provozních výdajů dle přílohy číslo 1 usnesení č. 19Z-2/2016
3. že do oblasti investičního rozpočtu na rok 2017 bylo již zapojeno 194 366,3 tis. Kč z nerealizovaných investičních výdajů  dle přílohy číslo 1 usnesení č. 19Z-2/2016
4. že podíl na dani z příjmů právnických osob za rok 2016, který bude městské části Praha 4 převeden v průběhu roku 2017, nahradí vlastní zdroje městské části určené na nájem radnice

III. s o u h l a s í
1. s celoročním hospodařením městské části Praha 4  za rok 2016 a závěrečným účtem včetně Zprávy  o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha 4 za rok 2016 bez výhrad 
2. a) s plněním rozpočtu příjmů a výdajů za rok 2016 dle příloh číslo 1a)-1h) tohoto usnesení v těchto finančních objemech:

Příjmy celkem po konsolidaci: 845 674 065,05 Kč
Výdaje celkem po konsolidaci:  767 492 286,09 Kč
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci:  78 181 778,96 Kč
Financování celkem po konsolidaci:  - 78 181 778,96 Kč
 
3. s výsledkem hospodářské činnosti dle příloh č. 2a)-2b) tohoto usnesení v těchto 
 finančních objemech:

Výnosy celkem: 398 565 127,44 Kč
Náklady celkem   346 199 904,33 Kč
Hospodářský výsledek po zdanění:  52 365 223,11 Kč
Předběžní podíl na daňové povinnosti:  33 351 299,88 Kč
  s tím, že výše podílu na daňové povinnosti hlavního města Prahy po úpravách  činí
  33 968 197,39  Kč

4. s návrhem na finanční vypořádání městské části Praha 4 za rok 2016 se státním  rozpočtem a rozpočtem hlavního města Prahy dle přílohy číslo 3 tohoto usnesení, podle  něhož městská  část Praha 4:
a) odvede
Celkem: 485 151,61 Kč
z toho:  
do státního rozpočtu:  426 379,23 Kč
do rozpočtu hl.m. Prahy:  58 772,38 Kč

b) obdrží
Celkem: 31 320,00 Kč
z toho:  
ze zdrojů státního rozpočtu:  0,00 Kč
z rozpočtu hl.m. Prahy:  31 320,00 Kč
 
5. se zapojením nevyčerpaných prostředků v celkové výši 120 174,5 tis. Kč dle přílohy číslo 4 tohoto usnesení,
6. s navýšením položky 8115 financování rozpočtu na rok 2017 v celkové výši 120 174,5 tis. Kč dle III. bod 5
7. s navýšením běžných výdajů rozpočtu na rok  2017 v celkové  výši 62 972,2 tis. Kč, s navýšením investičních výdajů na rok 2017 v celkové výši 57 202,3 tis. Kč v návaznosti na III. bod 5 

IV. s o u h l a s í
s výsledky hospodaření příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 4 dle přílohy číslo 5a) tohoto usnesení
 
V. s c h v a l u j e
1. odvod zlepšeného hospodářského výsledku příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 4 v celkové výši 9 091 098,63 Kč dle přílohy č.6a) tohoto usnesení do rozpočtu zřizovatele ve prospěch neinvestiční  rezervy Rady
2. dokrytí ztráty z energií v hlavní činnosti příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 4  v celkové výši 4 402 311,03 Kč dle přílohy číslo 6b) tohoto usnesení
3. dokrytí ztráty z projektů realizovaných Zdravotnickým zařízením MČ P4 v celkové výši 686 046,82 Kč
4. uvolnění neinvestiční rezervy Rady ve výši 5 088, 4 tis. Kč za účelem dokrytí ztráty z energií v hlavní činnosti dle bodu V. odst. 2 a ztráty z realizovaných projektů dle bodu V.3
5. uvolnění neinvestiční rezervy Rady ve výši 24,6 tis. Kč za účelem navýšení příspěvku na provoz pro Základní školu Jílovská ve výši 4 tis. Kč, Základní školu Táborská ve výši 5 tis. Kč, Základní a mateřskou školu Sdružení ve výši 15 tis. Kč a Základní školu U Krčského lesa ve výši 1 tis. Kč za účelem vratky výnosů získaných z prodeje majetku
6. navýšení příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím v celkové výši 4 402,4 tis. Kč dle přílohy číslo 6b) v návaznosti na bod V. odst. 2
7. navýšení příspěvku na provoz Zdravotnickému zařízení MČ P4 v celkové výši 686,1 tis. Kč v návaznosti na bod V.odst. 3
8. navýšení příspěvku na provoz Základní škole Jílovská ve výši 4 tis. Kč,  Základní škole Táborská ve výši 5 tis. Kč, Základní a mateřské škola Sdružení ve výši 15 tis. Kč a Základní škole U Krčského lesa ve výši 1 tis. Kč dle bodu V. odst. 5.
9. uvolnění neinvestiční rezervy Rady ve výši 2 630 tis. Kč za účelem, oprav objektů ve vlastnictví městské části P4, které jsou využívány jako  jeselská zařízení
10. navýšení rozpočtu Odboru stavebních investic a oprav OdPa 3613, pol. 5171 v celkové výši 2 630 tis. Kč v návaznosti na bod V. odst. 9.
11.  příděl do fondů příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 4 z doplňkové činnosti po zdanění dle přílohy 6c) tohoto usnesení
12. realizaci rozpočtových opatření v souvislosti s V. bod 1 – 10

VI. d o p o r u č u j e
 Zastupitelstvu městské části Praha 4
1. schválit  celoroční hospodaření  městské části Praha 4 a závěrečný účet za rok 2016 včetně  Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 bez  výhrad
2. schválit hospodaření příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 4 za rok 2016 dle přílohy číslo 5a tohoto usnesení
3. schválit hospodaření společností  založených městskou částí Praha 4 za rok 2016 dle přílohy číslo 5b) tohoto usnesení

VII. u k l á d á
Mgr. Petru Štěpánkovi, CSc., starostovi MČ Praha 4
 předložit  Zastupitelstvu městské části Praha 4 materiál k projednání a schválení

 T:  21.6.2017


Předkladatel: Mgr. Petr Štěpánek, CSc., starosta MČ Praha 4

Příloha:

Příloha č.7:

Vytisknout