M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   4

ZASTUPITELSTVO ČÁSTI PRAHA 4

usnesení 23. zasedání ze dne 21.06.2017
číslo 23Z-02/2017

ke Zprávě o plnění rozpočtu městské části Praha 4 a vyúčtování výsledků hospodaření – závěrečný účet městské části Praha 4 za rok 2016

Zastupitelstvo městské části Praha 4

I. b e r e  n a  v ě d o m í
hospodaření společností založených městskou částí Praha 4 za rok 2016 dle přílohy číslo
5b) tohoto usnesení

II. k o n s t a t u j e
1. že do oblasti provozního rozpočtu na rok 2017 bylo již zapojeno 38 238,1 tis. Kč z  úspor provozních výdajů dle přílohy č. 1 usnesení č. 19Z-2/2016
2. že do oblasti investičního rozpočtu na rok 2017 bylo již zapojeno 194 366,3 tis. Kč dle přílohy číslo 1 usnesení č. 19Z-2/2016
3. že podíl na dani z příjmů právnických osob hlavního města Prahy za rok 2016, který bude MČ Praha 4  převeden v průběhu roku 2017, nahradí vlastní zdroje městské části určené na nájem radnice

III. s c h v a l u j e
1. celoroční  hospodaření  městské části Praha 4 a závěrečný účet za rok 2016  včetně Zprávy  o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha 4 za rok 2016 dle přílohy číslo 6 bez výhrad
2. plnění rozpočtu příjmů a výdajů za rok 2016 dle příloh 1a – 1h) tohoto usnesení v těchto finančních objemech:
Příjmy celkem po konsolidaci: 845 674 065,05 Kč
Výdaje celkem po konsolidaci:  767 492 286,09 Kč
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci:   78 181 778,96 Kč
Financování celkem po konsolidaci:  -78 181 778,96 Kč

3. výsledek hospodaření ekonomické činnosti městské části Praha 4 dle přílohy číslo 2a) -2b) tohoto usnesení v těchto objemech:
Výnosy celkem: 398 565 127,44 Kč
Náklady celkem   346 199 904,33 Kč
Hospodářský výsledek po zdanění:  52 365 223,11 Kč
Předběžný podíl na daňové povinnosti:  33 351 299,88 Kč

  s tím, že výše podílu na daňové povinnosti hlavního města Prahy po dodatečných
  úpravách činí 33 968 197,39 Kč

4. finanční vypořádání městské části Praha 4 se státním rozpočtem a rozpočtem hlavního města Prahy dle přílohy číslo 3, podle něhož městská část Praha 4:

  a) odvede

Celkem: 485 151,61 Kč
z toho:  
do státního rozpočtu:  426 379,23 Kč
do rozpočtu hl.m. Prahy:  58 772,38 Kč

  b) obdrží

Celkem: 31 320,00 Kč
z toho:  
ze zdrojů státního rozpočtu:  0,00 Kč
z rozpočtu hl.m. Prahy:  31 320,00 Kč
 
5. zapojení nevyčerpaných finančních prostředků v celkové výši 120 174,5 tis. Kč dle
přílohy číslo 4 tohoto usnesení  včetně realizace příslušného rozpočtového opatření
6. navýšení položky 8115 financování rozpočtu na rok 2017 v celkové výši 120 174,5 tis. Kč dle III. bod 5)
7. navýšení běžných výdajů rozpočtu na rok 2017 v celkové  výši 62 972,2 tis. Kč, s navýšením investičních výdajů na rok 2017 v celkové  výši 57 202,3 tis. Kč  v návaznosti na III. bod 5)
8. hospodaření příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 4 za rok 2016 dle přílohy číslo 5a) tohoto usnesení


Předkladatel: Rada MČ Praha 4

Příloha:

Příloha č.6:

Vytisknout