M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   4

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4

usnesení 10. zasedání ze dne 18.05.2016
číslo 10R-503/2016

ke Zprávě o plnění rozpočtu městské části Praha 4 a vyúčtování výsledků hospodaření – závěrečný účet městské části Praha 4 za rok 2015

Rada městské části Praha 4

I.  b e r e  n a  v ě d o m í

a)  Zprávu o plnění rozpočtu městské části Praha 4 a vyúčtování výsledků hospodaření – závěrečný účet městské části Praha 4 za rok 2015

b)  Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha 4 za rok 2015 zpracovanou kontrolní skupinou MHMP uvedenou v příloze číslo 9 tohoto usnesení

 

II.  k o n s t a t u j e,

1.  že hospodaření hlavní činnosti městské části Praha 4 za rok 2015 skončilo přebytkem ve výši  66 765,96 tis. Kč

 

2.  že do oblasti provozního rozpočtu na rok 2016 bylo již zapojeno 52 589,7 tis. Kč z  úspor provozních výdajů dle přílohy číslo 1 usnesení č. 5Z-9/2015

 

3.  že do oblasti investičního rozpočtu na rok 2016 bylo již zapojeno 176 086,6 tis. Kč z nerealizovaných investičních výdajů  dle přílohy číslo 1 usnesení č. 5Z-9/2015

 

4.  že podíl na dani z příjmů právnických osob za rok 2015, který bude městské části Praha 4 převeden v průběhu roku 2016, nahradí vlastní zdroje městské části určené na nájem radnice

 

III.  s o u h l a s í

1.  s celoročním hospodařením městské části Praha 4 za rok 2015 a závěrečným účtem včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha 4 za rok 2015 bez výhrad 

 

2.  a) s plněním rozpočtu příjmů a výdajů za rok 2015 dle příloh číslo 1a)-1e) tohoto usnesení v těchto finančních objemech:

 

Příjmy celkem po konsolidaci:

924 760 606,88 Kč

Výdaje celkem po konsolidaci:

857 994 648,00 Kč

Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci:

66 765 958,88 Kč

Financování celkem po konsolidaci:

66 765 958,88 Kč

 

3.  s výsledkem hospodářské činnosti dle příloh č. 2a)-2b) tohoto usnesení v těchto 

  finančních objemech:

 

Výnosy celkem:

407 454 540,15 Kč

Náklady celkem 

353 076 344,20 Kč

Hospodářský výsledek po zdanění:

54 378 195,95 Kč

Předběžný podíl na daňové povinnosti:

36 280 134,52 Kč

 

s tím, že výše podílu na daňové povinnosti hlavního města Prahy po úpravách činí 36 660 029,22  Kč

 

4.  s návrhem na finanční vypořádání městské části Praha 4 za rok 2014 se státním rozpočtem a rozpočtem hlavního města Prahy dle přílohy číslo 3 tohoto usnesení, podle něhož městská  část Praha 4:

a) odvede

 

Celkem:

23 614 700,68 Kč

z toho:

 

do státního rozpočtu:

10 980,00 Kč

do rozpočtu hl.m. Prahy:

23 603 720,68 Kč

 

b) obdrží

 

Celkem:

0,00 Kč

z toho:

 

ze zdrojů státního rozpočtu:

0,00 Kč

z rozpočtu hl.m. Prahy:

0,00 Kč

 

5.  se zapojením nevyčerpaných prostředků v celkové výši 105 033,1 tis. Kč dle přílohy číslo 4 tohoto usnesení,

 

6.  s navýšením položky 8115 financování rozpočtu na rok 2016 v celkové výši 105 033,1 tis. Kč dle III. bod 5

 

7.  s navýšením běžných výdajů rozpočtu na rok  2016 ve výši 42 885,1 tis. Kč, s navýšením investičních výdajů na rok 2016 ve výši 62 148 tis. Kč v návaznosti na III. bod 5 

 

IV.  s o u h l a s í

1.  s výsledky hospodaření příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 4 dle přílohy číslo 5a) tohoto usnesení

2.  s výsledky hospodaření společností založených městskou částí Praha 4 dle přílohy číslo 5b) tohoto usnesení

 

V.  s c h v a l u j e

1.  odvod zlepšeného hospodářského výsledku příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 4 v celkové výši 7 177 212,44 Kč dle přílohy č.6a) tohoto usnesení do rozpočtu zřizovatele ve prospěch neinvestiční  rezervy Rady

 

2.  dokrytí ztráty z energií v hlavní činnosti příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 4  v celkové výši 8 566 530,52 Kč dle přílohy číslo 6b) tohoto usnesení

 

3.  uvolnění neinvestiční rezervy Rady ve výši 8 566,6 tis. Kč za účelem dokrytí ztráty z energií v hlavní činnosti dle bodu V. odst. 2

 

4.  navýšení příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím v celkové výši 8 566 530,52 Kč dle přílohy číslo 6b) v souvislosti s bodem V. odst. 2

 

5.  příděl do rezervního fondu příspěvkové organizace Zdravotnické zařízení městské části P4 ve výši 52 118,48 Kč z hospodářského výsledku hlavní činnosti

 

6.  příděl do fondů příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 4 z prodeje majetku a doplňkové činnosti po zdanění dle přílohy 6c) tohoto usnesení

 

7.  realizaci rozpočtových opatření v souvislosti s V. bod 1 – 4

 

VI.  d o p o r u č u j e

  Zastupitelstvu městské části Praha 4

1.   schválit celoroční hospodaření městské části Praha 4 a závěrečný účet za rok 2015 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 bez výhrad

2.  schválit hospodaření příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 4 za rok 2015 dle přílohy číslo 5a tohoto usnesení

3.  schválit hospodaření společností založených městskou částí Praha 4 za rok 2015 dle přílohy číslo 5b) tohoto usnesení

 

VII.u k l á d á

  Mgr. Petru Štěpánkovi, CSc., starostovi MČ Praha 4

předložit Zastupitelstvu městské části Praha 4 materiál k projednání a schválení

T: 15. 6. 2016

 

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Mgr. Petr Štěpánek, CSc., starosta MČ Praha 4

Příloha:


Příloha 9:

Vytisknout