M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   4

ZASTUPITELSTVO ČÁSTI PRAHA 4

usnesení 8. zasedání ze dne 24.06.2015
číslo 8Z-02/2015

ke Zprávě o plnění rozpočtu městské části Praha 4 a vyúčtování výsledků hospodaření městské části Praha 4 a zřízených příspěvkových organizací za rok 2014 – závěrečný účet

Zastupitelstvo městské části Praha 4

I.  b e r e  n a  v ě d o m í

a)  Zprávu o plnění rozpočtu městské části Praha 4 a vyúčtování výsledků hospodaření městské části Praha 4 a zřízených příspěvkových organizací za rok 2014

 

II.  k o n s t a t u j e

a)  že podíl na dani z příjmů právnických osob hlavního města Prahy za rok 2014, který bude MČ Praha 4 převeden v průběhu roku 2015, tvoří zdroj rozpočtu na rok 2015 ve výši 42 857,6 tis. Kč

 

b)  že do oblasti provozního rozpočtu na rok 2015 bylo již zapojeno 25 725,9 tis. Kč z úspor provozních výdajů dle přílohy č. 1 usnesení č. 5Z-9/2015

 

c)  že do oblasti investičního rozpočtu na rok 2015 bylo již zapojeno 256 957,7 tis. Kč dle přílohy číslo 1 usnesení č. 5Z-9/2015

 

d)  že při přezkoumání hospodaření městské části Praha 4 za rok 2014 nebyly zjištěny závažné nedostatky, které by bránily souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad, tj., nebyly zjištěny nedostatky dle ust. § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2001 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí ve znění pozdějších předpisů

 

III.  s c h v a l u j e

a)  výsledek hospodaření městské části Praha 4 a závěrečný účet městské části Praha 4 za rok 2014 dle přílohy 1a) – 1h) včetně zprávy kontrolní skupiny MHMP o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha 4 za rok 2014 bez výhrad dle přílohy č. 5

 

 b)  plnění rozpočtu příjmů a výdajů za rok 2014 v těchto objemech:

 

Příjmy celkem po konsolidaci:

1 016 035 670,91 Kč

Výdaje celkem po konsolidaci:

992 439 889,31 Kč

Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci:

  23 595 781,60 Kč

Financování celkem po konsolidaci:

-23 595 781,60 Kč

 

c)  výsledek hospodaření ekonomické činnosti městské části Praha 4 dle přílohy číslo 2a) -2b) tohoto usnesení v těchto objemech:

 

Výnosy celkem:

593 496 286,47 Kč

Náklady celkem 

584 974 254,50 Kč

Hospodářský výsledek po zdanění:

8 522 031,97 Kč

Předběžný podíl na daňové povinnosti:

68 283 097,58 Kč

 

s tím, že výše podílu na daňové povinnosti hlavního města Prahy po dodatečných úpravách činí 68 416 960,94 Kč

 

d)  finanční vypořádání městské části Praha 4 se státním rozpočtem a rozpočtem hlavního města Prahy dle přílohy číslo 3, podle něhož městská část Praha 4:

 

1. odvede

 

Celkem:

24 190 829,67 Kč

z toho:

 

do státního rozpočtu:

0,00 Kč

do rozpočtu hl.m. Prahy:

24 190 829,67 Kč

 

2. obdrží

 

Celkem:

1 398 062,74 Kč

z toho:

 

ze zdrojů státního rozpočtu:

1 398 062,74 Kč

z rozpočtu hl.m. Prahy:

0,00 Kč

 

s tím, že MČ Praha 4 požádala o ponechání účelových prostředků z rozpočtu hl.m. Prahy pro využití na stejný účel v roce 2015 na:

- rekonstrukci objektu Znojemská ve výši 23 999 745,90 Kč

 

e)  zapojení nevyčerpaných finančních prostředků v celkové výši 39 699,5 tis. Kč dle přílohy číslo 4 tohoto usnesení 

f)  navýšení položky 8115 financování rozpočtu na rok 2015 v celkové výši 39 699,5 tis. Kč dle III. bod e)

g)  navýšení běžných výdajů rozpočtu na rok 2015 ve výši 24 033 tis. Kč, s navýšením investičních výdajů na rok 2015 ve výši 15 666,5 tis. Kč v návaznosti na III. bod e)

h)  Realizaci rozpočtových opatření v souvislosti s III. bod e) 

 


 

 

Předkladatel:  Rada MČ Praha 4

Příloha:

Vytisknout