M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   4

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4

usnesení 18. zasedání ze dne 13.10.2021
číslo 18R-642/2021

k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 žádosti o směnu části pozemků parc.č. 104/1 a 111/1 v k.ú. Hodkovičky ve vlastnictví žadatele za část pozemku parc.č. 98/3 v k.ú. Hodkovičky ve vlastnictví hlavního města Prahy

Rada městské části Praha 4

I. z a u j a l a 
souhlasné stanovisko ke směně části pozemku parc.č. 104/1 o výměře cca 67 m2 a části pozemku parc.č. 111/1 o výměře cca 73 m2, vše v k.ú. Hodkovičky ve vlastnictví žadatele za část pozemku parc.č. 98/3 o výměře cca 63 m2 v k.ú. Hodkovičky ve vlastnictví hl.m. Prahy za účelem narovnání majetkoprávních vztahů

II. u k l á d á
vedoucí odboru kancelář starosty
odeslat usnesení Rady MČ Praha 4 na MHMP – odbor hospodaření s majetkem

  T: 22. 10. 2021

 

 

Předkladatel:  Patrik Opa, MBA, neuvolněný člen Rady MČ Praha 4 

Zveřejněno: 18.10.2021 – organizační odd. Dagmar Milerová
Vytisknout