M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   4

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4

usnesení 18. zasedání ze dne 13.10.2021
číslo 18R-640/2021

k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 žádosti o pronájem části pozemku parc.č. 1254/66 v katastrálním území Krč ve vlastnictví hlavního města Prahy

Rada městské části Praha 4

I. z a u j a l a 
souhlasné stanovisko k pronájmu části pozemku parc.č. 1254/66 o výměře cca 9 m2 v k.ú. Krč ve vlastnictví hl. m. Prahy za účelem umístění prodejního stánku s občerstvením pouze za podmínky respektování pravidel pro umísťování objektů tohoto typu ve veřejném prostranství stanovených Manuálem tvorby veřejných prostranství hl. m. Prahy

II. u k l á d á
vedoucí odboru kancelář starosty
odeslat usnesení Rady MČ Praha 4 na MHMP – odbor hospodaření s majetkem

  T: 22. 10. 2021

 

 

 

Předkladatel:  Patrik Opa, MBA, neuvolněný člen Rady MČ Praha 4

Zveřejněno: 18.10.2021 – organizační odd. Dagmar Milerová
Vytisknout