M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   4

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4

usnesení 14. zasedání ze dne 27.07.2016
číslo 14R-826/2016

k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 ke zveřejněnému rozpracovanému návrhu Metropolitního územního plánu hl. m. Prahy - ve verzi předané pořizovateli ke kontrole dne 31. 5. 2016

Rada městské části Praha 4


I. b e r e  n a  v ě d o m í
zveřejněný rozpracovaný návrh Metropolitního plánu hl.m. Prahy - ve verzi předané pořizovateli ke kontrole dne 31. 5. 2016

II. k o n s t a t u j e, ž e
rozpracovaný návrh Metropolitního plánu hl.m. Prahy - ve verzi předané pořizovateli ke kontrole dne 31. 5. 2016 není pro nejednoznačnost formulací a stanovení jasných regulativů vhodným podkladem pro rozhodování v území

III. s c h v a l u j e
obecné připomínky městské části Praha 4 k rozpracovanému návrhu Metropolitního plánu hl.m. Prahy - ve verzi předané pořizovateli ke kontrole dne 31. 5. 2016, dle přílohy, která je nedílnou součástí usnesení

IV. u k l á d á
vedoucí odboru kancelář starosty
odeslat usnesení Rady MČ Praha 4 na Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy a Mgr. Petře Kolínské, náměstkyni primátorky HMP

  T: 15. 8. 2016

Předkladatel:  Mgr. Alžběta Rejchrtová, radní MČ Praha 4

Příloha:

Vytisknout