M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   4

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4

usnesení 18. zasedání ze dne 13.10.2021
číslo 18R-616/2021

k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k záměru podat žádost o poskytnutí dotace hlavního města Prahy v rámci Programu celoměstské podpory vzdělávání na území hl. m. Prahy pro rok 2022 – opatření č. 5: Otevírání hřišť, opatření č. 6: Fond solidarity – prevence sociálního vyloučení ve školách a opatření č. 7: Opatření na podporu výuky informatiky a anglického jazyka pro MČ HMP pro rok 2022

Rada městské části Praha 4

I. r o z h o d l a
podat žádost o poskytnutí dotace hlavního města Prahy v rámci Programu celoměstské podpory vzdělávání na území hl. m. Prahy pro rok 2022
1. opatření č. 5: Otevírání hřišť provozovaných základními školami zřizovanými městskými částmi za účelem mimoškolních aktivit pro širokou veřejnost, ve výši 651 571,- Kč dle příloh usnesení, což je 50 % z celkových nákladů projektu (maximální výše spoluúčasti HMP), s tím, že MČ Praha 4 bude spolufinancovat zbylých 50 % nákladů
2. opatření č. 6: Fond solidarity – prevence sociálního vyloučení ve školách zřízených MČ HMP, ve výši 177 050,- Kč dle příloh usnesení, což je 50 % z celkových nákladů projektu (maximální výše spoluúčasti HMP)
3. opatření č. 7: Opatření na podporu výuky informatiky a anglického jazyka na ZŠ, ve výši 22 784,- Kč, dle příloh usnesení, což je 95 % z celkových nákladů projektu (maximální výše spoluúčasti HMP)

II. z m o c ň u j e
Ing. Zděňka Kováříka, 1. místostarostu MČ Praha 4,
k podpisu žádosti o poskytnutí dotace dle bodu I. tohoto usnesení

Zmocnění přijímám.

 T: do 15. 10. 2021

 

 

Předkladatel:  Ing. Zdeněk Kovářík, 1. místostarosta MČ Praha 4

Příloha 1-2:

Zveřejněno: 18.10.2021 – organizační odd. Dagmar Milerová
Vytisknout