M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   4

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4

usnesení 14. zasedání ze dne 21.07.2021
číslo 14R-458/2021

k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k záměru podat žádost o poskytnutí dotace hlavního města Prahy v rámci II. kola - Programu otevírání hřišť a prevence sociálního vyloučení pro MČ HMP pro rok 2021, Opatření č. 8 FOND SOLIDARITY

Rada městské části Praha 4

I. r o z h o d l a
podat žádost o poskytnutí dotace hlavního města Prahy v rámci II. kola - Programu otevírání hřišť a prevence sociálního vyloučení pro MČ HMP pro rok 2021, Opatření č. 8 FOND SOLIDARITY, ve výši 66 660,- Kč dle příloh usnesení, což je 50 % z celkových nákladů projektu (maximální výše spoluúčasti HMP)
 
II. z m o c ň u j e
Ing. Zděňka Kováříka, 1. místostarostu MČ Praha 4,
k podpisu žádosti o poskytnutí dotace dle bodu I. tohoto usnesení

 T: do 30. 7. 2021

 

Zmocnění přijímám:

 

Předkladatel:  Ing. Zdeněk Kovářík, 1. místostarosta MČ Praha 4

Zveřejněno: 26.07.2021 – organizační odd. Dagmar Milerová
Vytisknout