M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   4

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4

usnesení 1. zasedání ze dne 13.01.2021
číslo 1R-05/2021

k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k záměru podat u Ministerstva vnitra ČR žádost o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu v rámci programu „Projekty obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni v roce 2021“ na realizaci projektu ,,Žijeme na čtyřce společně 2021“

Rada městské části Praha 4

I. r o z h o d l a
podat u MV ČR žádost o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu v rámci programu ,,Projekty obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni v roce 2021“ na realizaci projektu ,,Žijeme na čtyřce společně 2021“ s celkovými náklady 2.997.060,- Kč, včetně povinné finanční spoluúčasti MČ Praha 4 ve výši 10 %, která činí 299.706,- Kč

II. s o u h l a s í
s dotačními podmínkami Ministerstva vnitra ČR na program ,,Projekty obcí
na podporu integrace cizinců na lokální úrovni v roce 2021“

III. u k l á d á
vedoucí odboru školství, prevence a rodinné politiky
předložit starostce k podpisu žádost o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu v rámci programu ,,Projekty obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni v roce 2021“ dle bodu I. tohoto usnesení

T: do 13. 1. 2021

 

 

Předkladatel: Irena Michalcová, starostka MČ Praha 4

Příloha:

Zveřejněno: 15.01.2021 – organizační odd. Dagmar Milerová
Vytisknout