M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   4

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4

usnesení 18. zasedání ze dne 13.10.2021
číslo 18R-641/2021

k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k pronájmu částí pozemku parc. č. 2612/146 v katastrálním území Braník

Rada městské části Praha 4

I. s o u h l a s í
s pronájmem částí pozemku parc.č. 2612/146 v k.ú. Braník o výměře cca 9 m2 ve vlastnictví hl. m. Prahy za účelem vybudování nájezdových ramp ke vchodům domů č. p. 1164 a 1165 v ul. Jílovská ve vlastnictví žadatele

II. u k l á d á
vedoucí odboru kancelář starosty
odeslat usnesení Rady MČ Praha 4 na MHMP – odbor hospodaření s majetkem
 
  T: 22. 10. 2021

 
 

Předkladatel:  Patrik Opa, MBA, neuvolněný člen Rady MČ Praha 4 

Zveřejněno: 18.10.2021 – organizační odd. Dagmar Milerová
Vytisknout