M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   4

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4

usnesení 18. zasedání ze dne 13.10.2021
číslo 18R-637/2021

k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k prodeji pozemku parc. č. 700/224 a 700/229 v katastrálním území Michle

Rada městské části Praha 4

I. n e s o u h l a s í
s prodejem pozemku parc.č. 700/224 o výměře 240 m2 a parc.č. 700/229 o výměře 952 m2 oba v k.ú. Michle ve vlastnictví hl. m. Prahy za účelem sloučení se sousedními pozemky ve vlastnictví spol. Reality Pankrác a.s. a revitalizace ploch veřejné městské zeleně na požadovaných pozemcích v ul. Na Křivině. Z důvodu kontroly nad budoucím rozvojem tohoto území je žádoucí ponechat požadované pozemky ve vlastnictví hl. m. Prahy.

II. u k l á d á
vedoucí odboru kancelář starosty
odeslat usnesení Rady MČ Praha 4 na MHMP – odbor hospodaření s majetkem
 
  T: 22. 10. 2021

 

 

Předkladatel:  Patrik Opa, MBA, neuvolněný člen Rady MČ Praha 4 

 

Zveřejněno: 18.10.2021 – organizační odd. Dagmar Milerová
Vytisknout