M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   4

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4

usnesení 18. zasedání ze dne 13.10.2021
číslo 18R-636/2021

k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k prodeji části pozemku parc. č. 227/14 v katastrálním území Michle

Rada městské části Praha 4

I. n e s o u h l a s í
s prodejem části pozemku parc.č. 227/14 v k.ú. Michle o výměře cca 25 m2 ve vlastnictví hl. m. Prahy za účelem užívání jako předzahrádky z důvodu nežádoucí majetkové fragmentace veřejné plochy zeleně na pozemku parc.č. 227/14 v k.ú. Michle. Akceptovatelný je pronájem požadované části pozemku.

II. u k l á d á
vedoucí odboru kancelář starosty
odeslat usnesení Rady MČ Praha 4 na MHMP – odbor hospodaření s majetkem
 
  T: 22. 10. 2021

 

 

Předkladatel:  Patrik Opa, MBA, neuvolněný člen Rady MČ Praha 4 

Zveřejněno: 18.10.2021 – organizační odd. Dagmar Milerová
Vytisknout