M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   4

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4

usnesení 18. zasedání ze dne 13.10.2021
číslo 18R-639/2021

k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k prodeji části pozemku parc. č. 1264/58 v katastrálním území Krč

Rada městské části Praha 4

I. s o u h l a s í
s prodejem části pozemku parc.č. 1264/58 v k.ú. Krč o výměře cca 3 m2 ve vlastnictví hl. m. Prahy za účelem přístavby venkovního osobního výtahu k bytovému domu Blažíčkova 983/4 za podmínky, že stávající chodník bude v místě tubusu venkovního výtahu a v navazující ploše rozšířen tak, aby nebyly omezeny podmínky plynulého provozu a průchodu pro pěší i osoby s omezenou schopností pohybu a orientace

II. u k l á d á
vedoucí odboru kancelář starosty
odeslat usnesení Rady MČ Praha 4 na MHMP – odbor hospodaření s majetkem
 
  T: 22. 10. 2021

 

 

Předkladatel:  Patrik Opa, MBA, neuvolněný člen Rady MČ Praha 4

Zveřejněno: 18.10.2021 – organizační odd. Dagmar Milerová
Vytisknout