M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   4

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4

usnesení 18. zasedání ze dne 13.10.2021
číslo 18R-643/2021

k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k majetkoprávnímu vypořádání pozemků v katastrálním území Podolí

Rada městské části Praha 4

I. b e r e  n a  v ě d o m í
usnesení Výboru pro správu majetku, majetkové podíly a podporu podnikání ZHMP
č. U-VM-0147 ze dne 19. 5. 2021 k návrhu na majetkoprávní vypořádání pozemků parc.
č. 115/1, parc. č. 115/2, parc. č. 115/8 - 24 a parc.č. 115/26 - 28 vše v k. ú Podolí

II. s o u h l a s í
s vyřešením stávající situace mimosoudní dohodou mezi spoluvlastníky, prodejem spoluvlastnického podílu u pozemku parc. č. 115/1 o výměře 2 346 m2 k.ú. Podolí z vlastnictví hl. m. Prahy do vlastnictví společnosti Podolí Real Estate s.r.o. a pozemků pod garážemi parc. č. 115/2, parc. č. 115/8-24 a parc.č. 115/26- 28 o společné výměře 392 m2 vše v k.ú. Podolí, za cenu dle aktuálního znaleckého posudku, jenž zohlední budoucí výstavbu a za předpokladu, že MČ Praha 4 nevydá nesouhlas se záměrem, který bude objemem respektovat stávající okolní zástavbu

III. u k l á d á
vedoucí odboru kancelář starosty
odeslat usnesení Rady MČ Praha 4 na Magistrát hl. m. Prahy – Odbor hospodaření s majetkem

  T: 22. 10. 2021

 

 

 

Předkladatel:  Patrik Opa, MBA, neuvolněný člen Rady MČ Praha 4

Zveřejněno: 18.10.2021 – organizační odd. Dagmar Milerová
Vytisknout