M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   4

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4

usnesení 18. zasedání ze dne 13.10.2021
číslo 18R-627/2021

k zahájení zadávacího řízení podle § 64 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále jen zákon), vedeného v jednacím řízení bez uveřejnění, k zadání nadlimitní veřejné zakázky na dodávky spočívající ve výběru dodavatele elektrické energie a zemního plynu v objektech svěřených do správy MČ Praha 4 a v objektech užívaných organizacemi zřizovanými MČ Praha 4 v rámci centralizovaného zadávání dle § 9 zákona („Výběr dodavatele elektrické energie a výběr dodavatele zemního plynu v objektech MČ Praha 4 a jí zřizovaných organizací pro rok 2022 až 2024“), odesláním výzvy k podání nabídek do elektronického systému Českomoravské komoditní burzy Kladno prostřednictvím dohodce

Rada městské části Praha 4

I. r o z h o d l a
1. vybrat dohodce FIN-servis, a.s., IČO: 264 39 573 se sídlem Dr. Vrbenského 2040, PSČ 272 01, Kladno, na základě výsledku výběrového řízení zakázky malého rozsahu, s nabídkovou cenou 50.000 Kč bez DPH (s DPH 21 % činí nabídková cena
60.500 Kč), jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, a uzavřít s vybraným dohodcem smlouvu o zprostředkování burzovních komoditních obchodů dle přílohy č. 1 tohoto usnesení;
2. rozdělit veřejnou zakázku na samostatné části podle § 35 zákona na sdružené služby dodávky elektřiny a sdružené služby dodávky zemního plynu;
3. realizovat ve spolupráci s vybraným dohodcem dle bodu I. 1 centralizovaný nákup elektrické energie pro roky 2022 až 2024, s fixací ceny do 31. 12. 2024 prostřednictvím burzovního nákupu;
4. realizovat ve spolupráci s vybraným dohodcem dle bodu I. 1 centralizovaný nákup zemního plynu zvlášť pro roky 2022, 2023 a 2024, s fixací ceny vždy na jeden rok způsobem opakovaného nákupu prostřednictvím Českomoravské komoditní burzy Kladno;
5. o stanovení hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti nabídky pro jednotlivé části veřejné zakázky – nejnižší nabídkové ceny bez DPH s využitím aukce v burzovním elektronickém systému prostřednictvím Českomoravské komoditní burzy Kladno.

II. s c h v a l u j e
minimální obchodní podmínky zadavatele pro jednotlivé části veřejné zakázky samostatně dle přílohy č. 2 tohoto usnesení.
III. u k l á d á
1. vedoucímu odboru obecního majetku
předložit starostce MČ Praha 4 k podpisu smlouvu o zprostředkování burzovních komoditních obchodů s vybraným dohodcem FIN-servis, a.s., IČO: 264 39 573 se sídlem Dr. Vrbenského 2040, PSČ 272 01, Kladno, s nabídkovou cenou 50.000 Kč bez DPH (s DPH 21 % činí nabídková cena 60.500 Kč). 

 T: 29. 10. 2021

2. vedoucímu odboru právního
a) zabezpečit udělení pokynu dohodci k nákupu elektrické energie a zemního plynu na komoditní burze;

 T: 15. 11. 2021

b) zabezpečit odeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení v souladu s ust. § 126 zákona k uveřejnění do Věstníku veřejných zakázek.

T: do 30 dnů od ukončení burzovního nákupu

 

 

Předkladatel: Bc. Michal Hroza, místostarosta MČ Praha 4

Příloha 1-2:

Zveřejněno: 18.10.2021 – organizační odd. Dagmar Milerová
Vytisknout