M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   4

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4

usnesení 18. zasedání ze dne 13.10.2021
číslo 18R-630/2021

k zahájení zadávacího řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vedeného ve zjednodušeném podlimitním řízení, k zadání podlimitní veřejné zakázky „Zajištění propojení datových center a služby elektronických komunikací“, uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele

Rada městské části Praha 4

I. r o z h o d l a
1. zahájit zadávací řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále jen zákon), vedeného ve zjednodušeném podlimitním řízení, k zadání podlimitní veřejné zakázky „Zajištění propojení datových center a služby elektronických komunikací“, uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele,
2. o stanovení požadavků na prokázání kvalifikačních předpokladů dle přílohy č. 1 usnesení,
3. o stanovení jediného hodnoticího kritéria ekonomické výhodnosti nabídky – nejnižší nabídkové ceny včetně DPH.

II. s c h v a l u j e
minimální obchodní podmínky zadavatele dle přílohy č. 2 tohoto usnesení.
 
III. j m e n u j e
komisi pro posouzení kvalifikace a pro hodnocení nabídek ve složení dle neveřejné přílohy č. 3 usnesení.

IV. u k l á d á
vedoucímu odboru právního
1. zabezpečit uveřejnění výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele dle bodu I. tohoto usnesení
T: do 20. 10. 2021

2. zabezpečit provedení úkonu odšifrování a otevření elektronicky podaných nabídek dvěma zástupci OVZ OPR.
T: do 11. 11. 2021 

Předkladatel: Ing. Jaroslav Míth, uvolněný člen Rady MČ Praha 4

Příloha 1-2:

Zveřejněno: 18.10.2021 – organizační odd. Dagmar Milerová
Vytisknout