M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   4

ZASTUPITELSTVO ČÁSTI PRAHA 4

usnesení 4. zasedání ze dne 03.06.2019
číslo 4Z-26/2019

k žádosti společnosti KP one s r.o., IČ 04376706, o prominutí smluvní pokuty za pozdní úhradu nájemného a služeb

Zastupitelstvo městské části Praha 4

I. r o z h o d l o 
neprominout společnosti KP one s.r.o., se sídlem Machatého 679/2, Praha 5 - Hlubočepy, IČ 04376706, smluvní pokutu za pozdní úhradu nájemného a služeb za období 04/18 – 07/18, za pronájem nebytového prostoru č. 784/301, nacházející se v 1. nadzemním podlaží a 1. podzemním podlaží domu č. p. 784, ul. Na Klaudiánce 28, Praha 4, katastrální území Podolí a nebytového prostoru č. 785/301, nacházející se v 1. nadzemním podlaží a 1. podzemním podlaží domu č. p. 785, ul. Na Klaudiánce 28, Praha 4, katastrální území Podolí, v celkové výši 194.701 Kč a uzavřít splátkovou dohodu s dobou splatnosti 6 měsíců.

II. u k l á d á
Radě městské části Praha 4
zajistit realizaci tohoto usnesení.
 
  T: 17. 6. 2019

 

 

Předkladatel: Rada městské části Praha 4

Vytisknout