M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   4

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4

usnesení 18. zasedání ze dne 13.10.2021
číslo 18R-623/2021

k žádosti společnosti GRAND GUSTO s.r.o., IČ 016 37 690, o uzavření splátkové dohody na dorovnání peněžité jistoty

Rada městské části Praha 4

I. r o z h o d l a
uzavřít splátkovou dohodu se společností GRAND GUSTO s.r.o., se sídlem
Bělehradská 858/23, Praha 2 - Vinohrady, IČ 016 37 690, na dorovnání peněžité jistoty ve výši 214.010 Kč, související s pronájmem nebytového prostoru v suterénu a v přízemí nemovitosti č. p. 1683, ul. Na Strži 40, Praha 4, katastrální území Krč, parc. č. 1142/28, s dobou splatnosti 11 měsíců.

II. u k l á d á 
vedoucímu odboru obecního majetku
zajistit realizaci tohoto usnesení

T: 30. 11. 2021

 

 

Předkladatel: Bc. Michal Hroza, místostarosta MČ Praha 4

Zveřejněno: 18.10.2021 – organizační odd. Dagmar Milerová
Vytisknout