M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   4

ZASTUPITELSTVO ČÁSTI PRAHA 4

usnesení 4. zasedání ze dne 03.06.2019
číslo 4Z-20/2019

k žádosti o uzavření splátkové dohody paní Z. P.

Zastupitelstvo městské části Praha 4

I. r o z h o d l o
v souladu se směrnicí Rady MČ P4 č. 6/2018, dodatek č. 9 k Pravidlům pro nakládání s pohledávkami uzavřít s paní Z. P. splátkovou dohodu na dlužné nájemné a zálohy na služby za 7,8/2018 a nedoplatek vyúčtování záloh na služby za r. 2017, za byt č. xx, Svatoslavova xx xx, Praha 4, ve výši 8.468 Kč, se splatností 43 měsíců.

II. u k l á d á
Radě městské části Praha 4
zajistit realizaci tohoto usnesení

  T: 30. 9. 2019

 

 

Předkladatel: Rada městské části Praha 4

Vytisknout