M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   4

ZASTUPITELSTVO ČÁSTI PRAHA 4

usnesení 4. zasedání ze dne 03.06.2019
číslo 4Z-24/2019

k žádosti o uzavření splátkové dohody pana M. U.

Zastupitelstvo městské části Praha 4

I. r o z h o d l o
v souladu se směrnicí Rady MČ P4 č. 6/2018, dodatek č. 9 k Pravidlům pro nakládání s pohledávkami uzavřít s panem M. U. splátkovou dohodu na dlužné nájemné a zálohy na služby za období 6-12/2018 a 1,2/2019 a nedoplatek vyúčtování záloh na služby za období r. 2017 za byt .č. xx ,5 Táborská  xx, Praha 4, ve výši 198.135 Kč, s dobou splatnosti 66 měsíců.

II. u k l á d á
Radě městské části Praha 4
zajistit realizaci tohoto usnesení

  T: 30.9.2019

 

 

Předkladatel: Rada městské části Praha 4

Vytisknout