M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   4

ZASTUPITELSTVO ČÁSTI PRAHA 4

usnesení 4. zasedání ze dne 03.06.2019
číslo 4Z-22/2019

k žádosti o prominutí poplatku z prodlení paní A. H.-Ž.

Zastupitelstvo městské části Praha 4

I. r o z h o d l o
v souladu se směrnicí Rady MČ P4 č. 6/2018, dodatek č. 9 k Pravidlům pro nakládání s pohledávkami prominout paní A. H.-Ž. poplatky z prodlení z rozsudků na zaplacení  č.j. 15C 331/2012-32 - pravomocný 8.1.2012, č.j. 11C 144/2011 - pravomocný 6.3.2012, č.j. 40C 346/2014 - pravomocný 31.3.2015, náležející k bytu č. xx, Stallichova xx, Praha 4, v souhrnné výši 155.185 Kč.

II. u k l á d á
Radě městské části Praha 4
zajistit realizaci tohoto usnesení

  T: 30. 9. 2019

 

 

Předkladatel: Rada městské části Praha 4

Vytisknout