M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   4

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4

usnesení 14. zasedání ze dne 21.07.2021
číslo 14R-464/2021

k žádosti o prominutí nájemného pro nájemce nebytového prostoru č. 302 v objektu č.p. 1139, Pod Terebkou 15, katastrální území Nusle, Praha 4

Rada městské části Praha 4

I. r o z h o d l a
1. nevyhovět žádosti organizace Studio DAG z.s., se sídlem Dolnocholupická 189/22,
Praha 4, IČ: 629 31 121 a neprominout nájemné za pronájem nebytového prostoru č. 302 v objektu čp. 1139, Pod Terebkou 15, katastrální území Nusle, Praha 4 za období od 5/2021 do 8/2021
2. souhlasit s odložením splatnosti nájemného za pronájem nebytového prostoru č. 302 v objektu čp. 1139, Pod Terebkou 15, katastrální území Nusle, Praha 4 pro období od 5/2021 do 8/2021 do 31. 12. 2021

II. u k l á d á
vedoucímu odboru obecního majetku
zajistit realizaci usnesení

T:  31. 8. 2021

 

 
Předkladatel: Bc. Michal Hroza, místostarosta MČ Praha 4

Zveřejněno: 26.07.2021 – organizační odd. Dagmar Milerová
Vytisknout