M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   4

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4

usnesení 29. zasedání ze dne 16.12.2015
číslo 29R-1282/2015

k zadání pro pokračování investiční akce „Revitalizace koupaliště Lhotka, Praha 4“

Rada městské části Praha 4

I.  s o u h l a s í

se zadáním pro pokračování projekční práce na investiční akci „Revitalizace koupaliště Lhotka, Praha 4“ dle přílohy č. 1 usnesení.

 

II.  u k l á d á

vedoucímu odboru stavebních investic a oprav

zajistit přípravu akce dle přílohy č.1 usnesení

T: 1. 2. 2016

 

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Zdeněk Kovářík, ZST

Příloha:
Příloha:

Vytisknout