M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   4

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4

usnesení 1. zasedání ze dne 28.11.2018
číslo 1NR-26/2018

k vyhlášení konkursního řízení na ředitele Základní školy, Praha 4, Nedvědovo náměstí 140

Rada městské části Praha 4

I. v y h l a š u j e
v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) konkursní řízení
na ředitele Základní školy, Praha 4, Nedvědovo náměstí 140 (dále jen „ZŠ Nedvědovo náměstí“)

II. s c h v a l u j e
požadavky stanovené zřizovatelem na ředitele ZŠ Nedvědovo náměstí uvedené v oznámení o vyhlášení konkursního řízení, které je přílohou usnesení
 
III. u k l á d á
1. vedoucí odboru školství, prevence a rodinné politiky
zajistit realizaci bodu I. usnesení

T: prosinec 2018

2. Mgr. Ivě Kotvové, místostarostce MČ Praha 4,
předložit Radě městské části Praha 4 návrh na složení konkursní komise
pro konkursní řízení na ředitele ZŠ Nedvědovo náměstí
 
 T: únor 2019

 

Předkladatel: Mgr. Iva Kotvová, místostarostka MČ Praha 4

Příloha:

Vytisknout