M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   4

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4

usnesení 14. zasedání ze dne 21.07.2021
číslo 14R-469/2021

k uzavření smlouvy o výpůjčce části místních komunikací, v rámci akce „Svatováclavské velebení“ pořádané MČ Praha 4 dne 25. září 2021

Rada městské části Praha 4

I. r o z h o d l a
uzavřít smlouvu o výpůjčce části místních komunikací o výměře 88 m2 na pozemcích parc.č. 2387/5, katastrální území Nusle od 24. do 25. září 2021, v rámci akce „Svatováclavské velebení“ pořádané MČ Praha 4 dne 25. září 2021, mezi městskou částí Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4, IČ: 00063584, a hlavním městem Prahou, se sídlem Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1, IČ: 00064581, zastoupeném Technickou správou komunikací hlavního města Prahy, a.s. se sídlem Řásnovka 8/770, 110 15 Praha 1, IČ: 03447286

II. u k l á d á
vedoucí odboru kultury, sportu a dotační politiky
předložit smlouvu starostce k podpisu

T: 30. 8. 2021

 

 

Předkladatel: Michal Hroza, místostarosta městské části Praha 4

Zveřejněno: 26.07.2021 – organizační odd. Dagmar Milerová
Vytisknout