M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   4

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4

usnesení 14. zasedání ze dne 21.07.2021
číslo 14R-466/2021

k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k tíži pozemku parc. č. 1030/1 v katastrálním území Lhotka

Rada městské části Praha 4

I. r o z h o d l a
uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k tíži pozemku
parc. č. 1030/1 v k. ú. Lhotka, mezi společností Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s., IČ: 27403505, se sídlem Praha 4, U Plynárny 500, PSČ 145 08, jako budoucí oprávněnou a městskou částí Praha 4 jako budoucí povinnou, za účelem umístění a provozování nové trasy STL plynovodu a přípojky pro napojení objektu č. p. 532/7 v ulici V Pláni ve znění dle přílohy tohoto usnesení a následně uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene.
Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 7.000 Kč. Stavba bude provedena v souladu s ustanoveními „Zásad a technických podmínek pro zásahy do povrchů komunikací a pro provádění výkopů a zásypů rýh inženýrských sítí“, schválenými usnesením Rady hl. m. Prahy č. 95 ze dne 31. 1. 2012, ve znění přílohy č. 1 usnesení RHMP č. 127 ze dne 28. 1. 2014, s účinností od 1. 2. 2014.

II. u k l á d á
vedoucímu odboru obecního majetku
zajistit realizaci tohoto usnesení

T: 30. 9. 2021

 

 Předkladatel: Bc. Michal Hroza, místostarosta MČ Praha 4

Příloha:

Zveřejněno: 26.07.2021 – organizační odd. Dagmar Milerová
Vytisknout