M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   4

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4

usnesení 14. zasedání ze dne 21.07.2021
číslo 14R-481/2021

k uzavření smlouvy o dílo se společností STAV-ING s.r.o., se sídlem Vídeňská 619/142, 148 00 Praha 4, IČ 281 85 269 na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem „DPS Branická 43, Praha 4 – oprava společných prostor“

Rada městské části Praha 4

I. r o z h o d l a
uzavřít smlouvu o dílo se společností STAV – ING s.r.o., se sídlem Vídeňská 619/142, 148 00 Praha  4, IČ 28185269 na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem „DPS Branická 43, Praha 4 – oprava společných prostor“. Předmětem je provedení opravy přízemních společných prostor vstupu vč. výměny dveří, chodby, sociálního zařízení, a sociálního zařízení pro imobilní, sanace stěn proti vlhkosti, repase oken apod.. 
Dílo bude provedeno dle cenové nabídky uchazeče ze dne 28.6.2021 za cenu díla  978.055,07 Kč bez DPH, DPH 21% je 146.708,26 Kč, vč. DPH 1.124.763,33 Kč. Doba zhotovení díla je 40 dnů ode dne předání a převzetí staveniště. Záruční doba na předmět díla je sjednána v délce 60 měsíců.

II. u k l á d á
Filipu Váchovi, neuvolněnému členu Rady MČ Praha 4
předložit smlouvu o dílo k podpisu starostce

T: 15.8.2021

 

 

Předkladatel: Filip Vácha, neuvolněný člen Rady MČ Praha 4

Zveřejněno: 26.07.2021 – organizační odd. Dagmar Milerová
Vytisknout