M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   4

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4

usnesení 14. zasedání ze dne 21.07.2021
číslo 14R-482/2021

k uzavření smlouvy o dílo se společností R-Projekt 07 Praha s.r.o. se sídlem Ke Strašnické 1795/8, 100 00 Praha 10, IČ: 03520358 na vypracování projektové dokumentace stavby včetně související inženýrské činnosti akce „Revitalizace parku V Zápolí, Praha 4, I. etapa“

Rada městské části Praha 4

I. r o z h o d l a
uzavřít smlouvu o dílo se společností R-Projekt 07 Praha s.r.o. se sídlem Ke Strašnické 1795/8, 100 00 Praha 10, IČ: 03520358 na vypracování projektové dokumentace stavby včetně související inženýrské činnosti akce „Revitalizace parku V Zápolí, Praha 4,
I. etapa“. Dílo bude provedeno na základě zadání veřejné zakázky malého rozsahu podle cenové nabídky ze dne 22.6.2021 za cenu 328.700,00 Kč bez DPH a celkovou cenu včetně DPH 397.727,00 Kč a hodinovou sazbu 600,00 Kč bez DPH, 726,00 Kč s DPH dle čl. 5.6. smlouvy o dílo. Doba zhotovení díla je rozdělena do několika dílčích termínů dle postupu projektových prací s tím, že zadávací projektová dokumentace bude dokončena do 35 dnů od nabytí právní moci společného souhlasu.

II. u k l á d á
Filipu Váchovi, neuvolněnému členu Rady MČ Praha 4
předložit smlouvu o dílo k podpisu starostce

T: 21.8.2021

 

 

Předkladatel: Filip Vácha, neuvolněný člen Rady MČ Praha 4

Zveřejněno: 26.07.2021 – organizační odd. Dagmar Milerová
Vytisknout