M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   4

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4

usnesení 8. zasedání ze dne 25.04.2018
číslo 8R-338/2018

k uzavření smlouvy o dílo se společností PROHEAT s.r.o., Praha 10, Pražská 1430/36, PSČ 10200, IČ: 63992001 na provedení plnění představující veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem “Rekonstrukce kotelny, Michelský dvůr, Michelská 1/7, Praha 4“

Rada městské části Praha 4

I. r o z h o d l a
Uzavřít smlouvu o dílo mezi městskou částí Praha 4 a společností PROHEAT s.r.o., Praha 10, Pražská 1430/36, PSČ 10200, IČ: 63992001 na plnění představující veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem “Rekonstrukce kotelny, Michelský dvůr, Michelská 1/7, Praha 4“ na provedení rekonstrukce kotelny, včetně navazujících činností Michelský dvůr, Michelská 1/7, Praha 4, na pozemku parc. č. 1321 v k.ú. Michle.
Termín zhotovení díla je 100 dnů ode dne předání a převzetí staveniště. Cena za dílo bez DPH činí: 4.874.369,00 Kč, DPH 21% je 1.023.617,49 Kč, cena díla celkem s DPH: 5.897.986,49 Kč.

II. u k l á d á
Ing. Zdeňku Kováříkovi, místostarostovi MČ Praha 4,
předložit smlouvu o dílo starostovi k podpisu.

  T: 16. 06. 2018

 

 

Předkladatel: Ing. Zdeněk Kovářík, MST