M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   4

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4

usnesení 18. zasedání ze dne 13.10.2021
číslo 18R-633/2021

k uzavření smlouvy o dílo se společností ITAR s.r.o., se sídlem Vrchlického 105/50, 150 00 Praha 5, IČ: 61065765, na realizaci akce: „BD 5. května 1245/49, Praha 4 – oprava teras a střechy“

Rada městské části Praha 4

I. r o z h o d l a
uzavřít smlouvu o dílo se společností ITAR s.r.o., se sídlem Vrchlického 105/50, 150 00 Praha 5, IČ:61065765, na realizaci akce: „BD 5. května 1245/49, Praha 4 – oprava teras a střechy“.
Dílo bude provedeno v rozsahu projektové dokumentace zpracované společností Archdynamic s.r.o., IČ: 24154679 v 09/2021, dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 22. 09. 2021 za cenu 4.864.575,91 Kč bez DPH a celkovou cenu včetně 15 % DPH 5.594.262,30 Kč.
Doba zhotovení díla nejpozději do 31. 12. 2021, záruční doba za předmět díla je sjednána v délce 60 měsíců.

II. u k l á d á
Filipu Váchovi, neuvolněnému členu Rady MČ Praha 4 dle bodu I.
tohoto usnesení předložit smlouvu o dílo k podpisu starostce

  T:  25.10.2021

 

 

Předkladatel: Filip Vácha, neuvolněný člen Rady MČ Praha 4

Zveřejněno: 18.10.2021 – organizační odd. Dagmar Milerová
Vytisknout