M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   4

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4

usnesení 14. zasedání ze dne 21.07.2021
číslo 14R-480/2021

k uzavření smlouvy o dílo se společností Decorum s.r.o., se sídlem V Tůních 1357/11, 120 00 Praha 2, IČ: 26421259, na realizaci akce: „Oprava bytových jednotek č. 8, č. 9 a č. 11, Nuselská 603/94, Praha 4“

Rada městské části Praha 4

I. r o z h o d l a
uzavřít smlouvu o dílo se společností Decorum s.r.o., se sídlem V Tůních 1357/11,
120 00 Praha 2, IČ: 26421259, na realizaci akce: „Oprava bytových jednotek č. 8, č. 9
a č. 11 Nuselská 603/94, Praha 4“.
Dílo bude provedeno v rozsahu projektové dokumentace zpracované Pavlem Rozsypalem, IČ: 70399042 v 05/2021, dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 12. 07. 2021 za cenu 2.482.908,75 Kč bez DPH a celkovou cenu včetně 15 % DPH 2.855.345,06 Kč.
Doba zhotovení díla 150 kalendářních dnů. Záruční doba za předmět díla je sjednána v délce 60 měsíců.

II. u k l á d á
Filipu Váchovi, neuvolněnému členu Rady MČ Praha 4 dle bodu I.
tohoto usnesení předložit smlouvu o dílo k podpisu starostce

  T:  2. 8. 2021

 

 

Předkladatel: Filip Vácha, neuvolněný člen Rady MČ Praha 4

Zveřejněno: 26.07.2021 – organizační odd. Dagmar Milerová
Vytisknout