M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   4

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4

usnesení 18. zasedání ze dne 13.10.2021
číslo 18R-634/2021

k uzavření smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace a dodávky souvisejících prací se společností ANTRE s.r.o., Praha 9, Štěpanická 274, IČ 264 96 399 pro realizaci akce „ZŠ Poláčkova 1067, Praha 4 – rekonstrukce školní kuchyně“

Rada městské části Praha 4

I. r o z h o d l a
uzavřít smlouvu o dílo se společností ANTRE s.r.o., Praha 9, Štěpanická 274, 
IČ 264 96 399 na zhotovení projektové dokumentace a dodávky souvisejících prací pro realizaci akce „ZŠ Poláčkova 1067, Praha 4 – rekonstrukce školní kuchyně“ 
Dílo bude provedeno dle cenové nabídky uchazeče ze dne 5. 10. 2021 za cenu
1.688.000,00 Kč bez DPH. Doba zhotovení díla pro vypracování projektové zadávací dokumentace stavby vč. položkového rozpočtu je 147 kalendářních dnů ode dne účinnosti SoD, doba pro zajištění vydání stavebního povolení je 196 kalendářních dnů ode dne účinnosti SoD. 

II. u k l á d á
Filipu Váchovi, neuvolněnému členu Rady MČ Praha 4
předložit smlouvu o dílo k podpisu starostce

T: 8. 11. 2021
 

 

 

Předkladatel: Filip Vácha, neuvolněný člen Rady MČ Praha 4

Zveřejněno: 18.10.2021 – organizační odd. Dagmar Milerová
Vytisknout