M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   4

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4

usnesení 5. zasedání ze dne 06.02.2008
číslo 5R-124/2008

k uzavření smlouvy o dílo „Vyhotovení studie dopravní obslužnosti lokality vymezené ulicemi 5. května, Baarova, Michelská v Praze 4“ podle § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník), v platném znění, mezi městskou částí Praha 4 a obchodní firmou Projektový ateliér DUA doprava, urbanismus, architektura společnost s ručením omezeným, se sídlem Šaldova 30, 186 00 Praha 8, IČ: 47123486

Rada městské části Praha 4

I.    r o z h o d l a
uzavřít smlouvu o dílo „Vyhotovení studie dopravní obslužnosti lokality vymezené ulicemi 5. května, Baarova, Michelská v Praze 4“ podle § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník), v platném znění, mezi městskou částí Praha 4 a obchodní firmou Projektový ateliér DUA doprava, urbanismus, architektura společnost s ručením omezeným, se sídlem Šaldova 30, 186 00 Praha 8, IČ: 47123486 dle přílohy usnesení

II.    u k l á d á  
Lannymu Dudrovi, pověřenému vedením odboru životního prostředí a dopravy
podepsat smlouvu o dílo

T: 12. 2. 2008

 

 

Předkladatel:    Martin Hudec, ZST
Na vědomí:    MHMP

 

Příloha