M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   4

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4

usnesení 18. zasedání ze dne 13.10.2021
číslo 18R-632/2021

k uzavření smlouvy na výkon technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby s obchodní firmou DK Invest Praha, s.r.o., Praha 4 - Michle, Chodovská 1476/3b, PSČ 14000, IČ: 24744484 pro veřejnou zakázku malého rozsahu na akci: Stavební úpravy objektu Bojanovická 2848/1, Praha 4

Rada městské části Praha 4

I. r o z h o d l a
uzavřít smlouvu na výkon technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby s obchodní firmou DK Invest Praha, s.r.o., Praha 4 - Michle, Chodovská 1476/3b, PSČ 14000, IČ: 24744484 při realizaci akce: Stavební úpravy objektu Bojanovická 2848/1, Praha 4. Budova se nachází na adrese Bojanovická 2848/1, Praha 4, parc. č. 2848/314 katastrální území Záběhlice. Výkon technického dozoru stavebníka bude prováděn po celou dobu trvání stavby, tj. od převzetí staveniště do vydání kolaudačního rozhodnutí a převzetí stavby.
Cena za výkon technického dozoru je ve výši 312.750,00 Kč bez DPH. Hodinová sazba je ve výši 695,00 Kč bez DPH, dle cenové nabídky ze dne 30. 9. 2021.

II. u k l á d á
Filipu Váchovi, neuvolněnému členu Rady MČ Praha 4
předložit starostce smlouvu o dílo k podpisu.

  T: 26. 10. 2021

 

 

 

 

Předkladatel: Filip Vácha, neuvolněný člen Rady MČ Praha 4

Zveřejněno: 18.10.2021 – organizační odd. Dagmar Milerová
Vytisknout