M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   4

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4

usnesení 14. zasedání ze dne 21.07.2021
číslo 14R-487/2021

k uzavření dodatků k pojistným smlouvám č. 0013868268 a 0013868276

Rada městské části Praha 4

I. r o z h o d l a
uzavřít dodatky k pojistným smlouvám č. 0013868268 a 0013868276, ve znění dle přílohy usnesení

II. u k l á d á
Ing. Zdeňku Kovaříkovi, 1. místostarostovi Rady MČ Praha 4
předložit dodatky dle bodu I. usnesení k podpisu starostce MČ P4

 T: 31. 7. 2021

 

Předkladatel: Ing. Zdeněk Kovařík, 1. místostarosta MČ Praha 4

Příloha 1:

Příloha 2:

Zveřejněno: 26.07.2021 – organizační odd. Dagmar Milerová
Vytisknout