M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   4

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4

usnesení 18. zasedání ze dne 13.10.2021
číslo 18R-635/2021

k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2021/0535/OSIO ze dne 20.7.2021 se společností AZ EKOTHERM spol. s r.o., Přátelství 207, 104 00 Praha 22, IČ 257 04 168 na prodloužení doby zhotovení díla „BD Táborská 326, Praha 4 – výměna oken“

Rada městské části Praha 4

I. r o z h o d l a
uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2021/0535/OSIO ze dne 20.7.2021 se společností  AZ EKOTHERM spol. s r.o., se sídlem Přátelství 207, 104 00 Praha 22, IČ 257 04 168  na prodloužení doby zhotovení díla „BD Táborská 326, Praha 4  -  výměna oken“

II. u k l á d á
Filipu Váchovi, neuvolněnému členu Rady MČ Praha 4
předložit dodatek č.1 ke smlouvě o dílo k podpisu starostce

T: 31.10.2021

 

 

Předkladatel: Filip Vácha, neuvolněný člen Rady MČ Praha 4

Zveřejněno: 18.10.2021 – organizační odd. Dagmar Milerová
Vytisknout