M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   4

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4

usnesení 18. zasedání ze dne 13.10.2021
číslo 18R-621/2021

k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 23. 6. 2021, na budoucí pronájem nebytového prostoru č. 802 v domě č. p. 1431, ul. V Horkách 26, katastrální území Nusle, Praha 4

Rada městské části Praha 4

I. r o z h o d l a
uzavřít dodatek č. 1, ve znění dle přílohy tohoto usnesení, ke smlouvě o budoucí smlouvě o nájmu nebytových prostor č. SML/2021/0513/OOM/MST ze dne 23. 6. 2021, na budoucí pronájem nebytového prostoru č. 802 v domě č. p. 1431, ul. V Horkách 26, katastrální území Nusle, Praha 4, s budoucím nájemcem Petrem Pěnkavou, IČO: 74129538, se sídlem Murmanská 1248/9, Praha 10

II. u k l á d á
vedoucímu odboru obecního majetku
zajistit realizaci tohoto usnesení

T: 23. 10. 2021

 

 

 

Předkladatel: Bc. Michal Hroza, místostarosta MČ Praha 4

Příloha:

Zveřejněno: 18.10.2021 – organizační odd. Dagmar Milerová
Vytisknout