M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   4

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4

usnesení 14. zasedání ze dne 21.07.2021
číslo 14R-465/2021

k upuštění od vymáhání a odpisu pohledávky evidované za panem Viliamem Paulínym, IČ 45734950, jako neuhrazené faktury č. 20189800088 a č. 20199800017

Rada městské části Praha 4

I. r o z h o d l a
dle čl. V. Směrnice Rady MČ P4 č. 8/2018, Pravidla pro nakládání s pohledávkami MČ Praha 4, upustit od vymáhání a odepsat pohledávku evidovanou za panem Viliamem Paulínym, xxxxxxxxxxxxxxxxxx IČ 45734950, v celkové výši xxxxxKč, jako neuhrazené faktury č. 20189800088 a č. 20199800017, za přemístění sochy Jánošíka z pozemku parc. č. 1052/91, Praha 4, katastrální území Krč.

II. u k l á d á
vedoucímu odboru obecního majetku
zajistit realizaci tohoto usnesení

T: 31. 8. 2021

 

 

Předkladatel: Bc. Michal Hroza, místostarosta MČ Praha 4

Zveřejněno: 26.07.2021 – organizační odd. Dagmar Milerová
Vytisknout