M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   4

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4

usnesení 18. zasedání ze dne 13.10.2021
číslo 18R-618/2021

k upuštění od vymáhání a odpisu pohledávky dle čl. V odst. 5.5. Směrnice Rady MČ Praha 4 č. 8/2018, Pravidla pro nakládání s pohledávkami MČ Praha 4, evidované za paní J. J., vzniklé neuhrazením faktury č. 20211300005 ve výši 10.717,00 Kč za náhradní péči o psa

Rada městské části Praha 4

I. r o z h o d l a
o upuštění od vymáhání a odpisu pohledávky dle čl. V odst. 5.5. Směrnice Rady MČ Praha 4 č. 8/2018, Pravidla pro nakládání s pohledávkami MČ Praha 4, evidované za paníJ.j., nar. xx.xx.xx, bytem xxxxxxxxxx, vzniklé neuhrazením faktury č. 20211300005 ve výši 10.717,00 Kč za náhradní péči o psa

II. u k l á d á
vedoucímu odboru životního prostředí a dopravy
zajistit realizaci tohoto usnesení

T:  neprodleně

 

 

Předkladatel: Ing. Zděněk Kovářík, 1. místostarosta MČ Praha 4

Zveřejněno: 18.10.2021 – organizační odd. Dagmar Milerová
Vytisknout