M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   4

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4

usnesení 11. zasedání ze dne 29.05.2019
číslo 11R-415/2019

k úpravám stávajících zón placeného stání na území městské části Praha 4

Rada městské části Praha 4

I. b e r e  n a  v ě d o m í
seznam úprav stávajících ZPS na území MČ Praha 4

II. p o ž a d u j e 
provedení změn v již provozované ZPS Praha 4 dle připojeného Seznam úprav stávajících ZPS na území MČ Praha 4, který je nedílnou součástí tohoto usnesení. A to s tím, že lokality, které nejsou nyní zahrnuté do nařízení č. 19/2017 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vymezují oblasti hlavního města Prahy, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy, budou realizovány až po novelizaci předmětného nařízení

III. u k l á d á 
vedoucímu odboru životního prostředí a dopravy
odeslat usnesení odboru dopravy (ODO) MHMP.

T: neprodleně 

 

 

Předkladatel: Ing. Zdeněk Kovářík, 1. místostarosta MČ Praha 4

Příloha:

Vytisknout