M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   4

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4

usnesení 18. zasedání ze dne 13.10.2021
číslo 18R-622/2021

k ukončení nájemní smlouvy č. 2019/1439/OOM/MST ze dne 2. 12. 2019 na pronájem garážového stání č. xx v budově bez čp/če, na pozemku parc. č. 591/45, ulice Točitá, katastrální území Krč, Praha 4

Rada městské části Praha 4

I. r o z h o d l a
ukončit nájemní smlouvu č. 2019/1439/OOM/MST ze dne 2. 12. 2019 na pronájem garážového stání č. 23 umístěného v budově bez čp/če, na pozemku parc. č. 591/45, ulice Točitá, katastrální území Krč, Praha 4, pronajatého panu xx.xx.xx., nar. xxxxxxxxx bytem xxxxxxxxxxdle ujednání článku IX. odst. 9.1. písm. a) nájemní smlouvy, tj. dohodou smluvních stran k 31. 10. 2021, ve znění dle přílohy tohoto usnesení

II. u k l á d á
vedoucímu odboru obecního majetku
zajistit realizaci tohoto usnesení

T: 31. 10. 2021

 

 

Předkladatel: Bc. Michal Hroza, místostarosta MČ Praha 4

Příloha:

Zveřejněno: 18.10.2021 – organizační odd. Dagmar Milerová
Vytisknout