M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   4

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4

usnesení 14. zasedání ze dne 21.07.2021
číslo 14R-478/2021

k ukončení Smlouvy o poskytnutí služeb, spočívajících v zajištění procesu sběru olejů a tuků od občanů Prahy 4 (odloženého odpadu do určených nádob) k následné ekologické likvidaci, s oprávněnou osobou pro nakládání s odpady – ČERNOHLÁVEK GROUP s.r.o. se sídlem Církvice 57, IČ: 08298963, výpovědí

Rada městské části Praha 4

I. r o z h o d l a
vypovědět Smlouvu o poskytnutí služeb, spočívajících v zajištění procesu sběru olejů a tuků od občanů Prahy 4 (odloženého odpadu do určených nádob) k následné ekologické likvidaci, s oprávněnou osobou pro nakládání s odpady – ČERNOHLÁVEK GROUP s.r.o. se sídlem Církvice 57, IČ: 08298963, č. SML/2019/0827/OŽPAD, uzavřenou dne 28. 8. 2019, dle přílohy tohoto usnesení.

II. u k l á d á
vedoucímu odboru životního prostředí a dopravy
předložit výpověď smlouvy starostce MČ Praha 4 k podpisu

T: neprodleně

 

 

Předkladatel: RNDr. Tomáš Hrdinka, Ph.D., neuvolněný člen Rady MČ Praha 4

Příloha:

Zveřejněno: 26.07.2021 – organizační odd. Dagmar Milerová
Vytisknout