M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   4

ZASTUPITELSTVO ČÁSTI PRAHA 4

usnesení 3. zasedání ze dne 24.04.2019
číslo 3Z-14/2019

k udělení dotací městské části Praha 4 na rok 2019 a víceletých dotací na roky 2019 – 2021 na podporu v oblasti: sportovních a tělovýchovných aktivit; kulturní a spolkové činnosti; prevence bezpečnosti dětí a mládeže, rizikového chování dětí a mládeže a na podporu organizací zabývajících se snižováním rizik v oblasti protidrogové problematiky; zdravotní; integrace cizinců a národnostních menšin; životního prostředí; sociální; rodinné politiky

Zastupitelstvo městské části Praha 4

I. s c h v a l u j e
udělení dotací městské části Praha 4 na rok 2019 a víceletých dotací na roky 2019 – 2021 pro oblasti: sportovních a tělovýchovných aktivit; kulturní a spolkové činnosti; bezpečnosti dětí a mládeže, rizikového chování dětí a mládeže a na podporu organizací zabývajících se snižováním rizik v oblasti protidrogové problematiky; zdravotní; integrace cizinců a národnostních menšin; životního prostředí; sociální; rodinné politiky k účelu dle přílohy, která je nedílnou součástí usnesení, v celkové výši 23 856 500,- Kč

II. s c h v a l u j e
uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace

III. u k l á d á
 Radě městské části Praha 4
 zajistit realizaci bodu I. usnesení

 T: do 10. 6. 2019

 

 

Předkladatel: Rada MČ Praha 4

Příloha 1:

Příloha 2:

Vytisknout