M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   4

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4

usnesení 18. zasedání ze dne 13.10.2021
číslo 18R-615/2021

k rozpočtovým opatřením za měsíc říjen 2021, kterými se mění závazné ukazatele rozpočtu na rok 2021 a ke změně finančního plánu ekonomické činnosti na rok 2021

Rada městské části Praha 4

I. s c h v a l u j e
1. rozpočtová opatření za měsíc říjen 2021 vyplývající z rozhodnutí orgánů hl.m. Prahy číslo 2104, 8041, 8042 uvedena v příloze č. 1 tohoto usnesení, kterými se mění závazné ukazatele rozpočtu na rok 2021

2. vlastní rozpočtová opatření navržena k realizaci za měsíc říjen číslo 93-97 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

3. změnu finančního plánu ekonomické činnosti v oblasti oprav dle přílohy číslo 2 tohoto usnesení

II. u k l á d á
 vedoucí odboru finanční správy
 realizovat usnesení dle bodu I.

 T: neprodleně

 

 

Předkladatel: Ing. Zdeněk Kovářík, 1. místostarosta MČ Prahy 4

Příloha 1-2:

Zveřejněno: 18.10.2021 – organizační odd. Dagmar Milerová
Vytisknout